Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden bör lära sig förstå vad
objektorienterad programmering är och hur man
utnyttjar JavaScript som programmeringsverktyg för
att kunna producera mångsidiga dynamiska
tillämpningar som fungerar i Internet. Vid
slutförd kurs bör man veta vad man kan göra med
JavaScript och hur man skall förverkliga avancerad
funktionalitet på en webbplats.

Läranderesultat

1. Kan JavaScripts syntax, datatyper, uttryck,
operatorer och satser utan stöd av manual.
2. Förstår och kan använda den objektorienterade
programmeringens terminologi och funktionalitet på
ett rätt och effektivt sätt.
3. Kan programmera omfattande och komplicerade
JavaScript applikationen smidigt i klientmiljö.
4. Känner HTML dokumentets DOM (Document Object
Model) väl och kan utnyttja den till fullo.
5. Kan bygga elegantare, mera funktionella och
effektivare användargränssnitt till
webbapplikationer än vad HTML erbjuder.
6. Kan utnyttja Cookies och andra metoder för att
lagra data på användarens dator.
7. Kan utnyttja AJAX för att hämta data från
servrar och bearbeta det samt placera det på
webbsidor.

Innehåll

Programmeringens grunder
Hjälpmedel för planerande av programvara
JavaScript grunder
Objekt och metoder
Dokumentets objektmodell
Händelsehantering
Tidsfuntioner
Avancerade funktioner i JavaScript
Avancerade användargränssnitt
Cookies och filhantering
AJAX

Förkunskaper

Internet grunder, HTML, CSS och webbdesign

Kursen ersätter följande kurser

JavaScript, 2000-2004
Webbgrundkurs 2: JavaScript, 2000-2004

Mer information

Sista inlämningsdatum veckan då kursen avslutas

Litteratur

Kurskompendium samt kurser på Internet
Kihlman, Dag: Programmering för Internet,
Studentlitteratur, 2001,
ISBN 91-44-01922-X
Flanagan, David: JavaScript - The Definitive
Guide, Fourth Edition, O'Reilly, 2002,
ISBN 0-596-00048-0
Goodman, Danny and Morrison, Michael: The
JavaScript Bible, Fifth Edition, Wiley Publishing,
2004, ISBN 0-7645-5743-2

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla projekt utförda, inlämnade och godkända.

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-03-17

Kursens tidtabell

vecka innehåll/program
1 (2) Presentation av kursen, grunder i
programmering, JavaScript översikt, datatyper och
variabler, projekt 1 ut
2 (3) JavaScript satser, operatorer, funktioner
och interna objekt
3 (4) JavaScript satser, operatorer, funktioner
och interna objekt, projekt 1 in
4 (5) JavaScript och objekt, HTML Document Object
Model (DOM), projekt 2 ut
5 (6) Användargränssnitt, avancerad Document
Object Model (DOM)
6 (7) Användargränssnitt, avancerad JavaScript
händelsehantering, projekt 2 in
7 (8) Applikationer, sessioner, Cookies och
filhantering, projekt 3 ut
8 (9) AJAX och dess användning
9 (10) AJAX applikationer, projekt 3 in
10 (11) Resultat, avslutning

Examinationsformer

2014-03-17 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning