Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa en produktionsprocess där alla inriktningar samarbetar med ett gemensamt mål i sikte. Att fördjupa insikterna i dramaturgi, klippanalys och personregi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen delta och bidra i en produktionsprocess, med tyngdpunkt på fiktion. Studeranden skall kunna producera och analysera manus, kunna samarbeta med skådespelare och även kunna analysera och planera en editeringsprocess.

Innehåll

Inom ramen för kursen skall eleverna utveckla en egen produktion från idé till manus till produktion på fältet. Tyngdpunkt läggs på adaption, manus personregi, produktionsledning, klipp och analys av andras filmer. Produktionerna skall vara ca 5 minuter långa.

Förkunskaper

Singelkamera 1 Singelkamera 2 (eller motsvarande kunskaper)

Mer information

Närvarokrav 80 %

Litteratur

McKee, Robert 1999 Story Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting. London: Methuen Karel Reisz & Gavin Millar The techique of Film Editing Focal Press ISBN 0 240 51437 8 Pat Cooper & Ken Dancyger: Writing the Short Film Focal Press

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
  • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Deltagande i en produktionsprocess med förplanering, pitch, inspelning och postproduktion Individuell essä av valfri film från R&A festivalen (3000 tecken, 4 litterära referenser)

Lärare

  • Grabber Klaus
  • Lindfors Kauko
  • Nordström Robert
  • Nåls Jan

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

KORTFILM 2012 [5 sp] ÅK 2 Kursplan & tidtabell Kursansvarig: Jan Nåls Målsättningen med kursen är att skapa en produktionsprocess där alla inriktningar samarbetar med ett gemensamt mål i sikte, en fiktiv kortfilm. Målet är också att fördjupa insikterna i manus, dramaturgi, klippanalys och personregi. Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen delta och bidra i en produktionsprocess med tyngdpunkt på fiktion. Studeranden skall kunna producera och analysera manus, samarbeta med skådespelare och även analysera och planera en editeringsprocess. OBS! Föreläsningarna i Kortfilm 2012 riktas till alla inriktningar. 5.9 9.15-12 Kick Off, kursinnehåll, intro till manus-skrivande 11.9 kl 13-16 Tema / ämne 24.9 kl 16-18 Karaktär 2.10 kl 9.15-12 Produktionsmöte. Ansvars- och gruppindelning. Struktur 16.10 kl 9.15-12 Produktionsmöte. Ansvars- och gruppindelning. Anvisningar inför pitchen. Alla gruppmedlemmar på plats – producenter ansvariga för pitcharna. 20.10 ALLA manus första version lämnas in på Its Learning. OBS! 23.10 kl 9.15-12 ALLA INRIKTNINGAR PÅ PLATS. PITCH / IDÈ OCH VISION. Grönt ljus för manus första version. 26.10 kl 13-17 Produktions- och manusträffar gruppvis, ca 20 min/grupp. 13.-18.11 Festivalbesök – Helsingin Lyhytelokuvafestivaali 1.-14.11 Manus-träffar med Jan Nåls (manusskribenter + ev. regissörer) 1.-14.11 Foto-träffar med Robert Nordström (fotografer + ev. regissörer) 19.-20.11 Regi-träffar med Esa Illi (regissörer + ev. fotografer) Tidpunkt för träffarna med Jani, Esa och Robert meddelas senare. 14.11 kl 9:15-17 PITCH / VISION OCH GESTALTNING Grönt ljus för produktion. 30.11 Produktionsmöte 7.12-21.12 Produktionsperiod 1.-21.12.2011 Postproduktion 10.1.2013 Gruppvisa träffar ”Efter inspelning” 24.1.2013 09:15-17 Feedback och kursavslutning Inlämning av uppgifter (alla skriftliga uppgifter lämnas in till Its Learning. Namnge uppgiften efternamn.förnamn.uppgift 20.10 Första version av manus 1.12 Inlämning av festivalrapport + filmessä 1.2.2013 All dokumentation gjord. Filmen finns registrerad i Arcada filarkiv. Uppgifter Gruppuppgift I. En fiktiv kortfilm Under kursen produceras 7 kortfilmer som tillsammans bildar en episodfilm. Produktionsramarna är: Budget: 7 x 250 e Tidsram: 5-10 min Regissörerna skall regissera ett manus skrivet av någon annan Tema: Kärlek i Helsingfors Miljö som figurerar i alla filmer: Senatstorget II.Individuell uppgift Festivalbesök / Helsingin Lyhytelokuvafestivaali + rapport 1. Besök filmfestivalen och lämna en fritt formulerad festivalrapport till Its Learning (1xA4) samband med er filmessä. Rapporten ska redogöra vilka filmer ni sett och personliga reflektioner av festivalupplevelsen. 2. Filmessä Välj en av era festivalfilmer som fokus för er filmessä. Välj essäns infallsvinkel mellan två alternativ: a) ”Karaktärsanalys”. Analysera filmens huvudkaraktär/er utgående från en eller flera av karaktärens egenskaper så som: • Motiv(motive) • Mål (object of desire) • Omedvetet mål (unconscious object of desire) • Vilja att nå målet (will) • Kapacitet att nå målet (capacity) • Utveckling (character development, character arch) • Komplexitet (=motstridiga karaktärsegenskaper) (complexity) b) ”Berättelse” Analysera filmens berättelse utgående från en eller flera av berättelsens egenskaper så som: • Tema • Ämne • Central frågeställning • Inre konflikt • Yttre konflikt • Social konflikt • Drivande handling Allmänna skrivråd för filmessän • Kom ihåg att du inte skriver en recension. Recensioner är subjektiva och undersöker en individs respons till en film, och de kräver inte research eller analys. Det är inget fel med recensioner, men de är inte akademiska till sin natur. Detta betyder inte att dina personliga tankar om filmen är värdelösa – tvärtom. Om du känner rädsla då du ser på en skräckfilm kan du studera din skräck. Varför är du rädd? Vilka element i filmen gjorde dig rädd? Hur skapar man rädsla? Vad är rädsla i kontexten film? Etc. • Det räcker inte med att summera filmens handling. En kort redogörelse kan ingå men det räcker inte. Det är heller inte tillräckligt att redogöra för Hur en film är gjord, vi söker svar på frågan Varför? • Undvik användningen av personliga åsikter om de inte förankras i analysen / litteraturen. • Kom ihåg att citera dina litterära källor. Du kan använda metoden (Författare, Årtal: sidnummer) Litteraturlista: Vacklin, Anders & Rosenvall, Janne & Nikkinen, Are (2007) Elokuvan Runousoppi - Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsingfors: LIKE. McKee, Robert 1999 Story Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting. London: Methuen Pat Cooper & Ken Dancyger: Writing the Short Film Focal Press Rabiger, Michael (1997) Directing – Film techniques and aesthetics. Oxford: Focal Press Bordwell, David & Thompson, Kristin (2004) : Film Art – An Introduction (7th edition) New York: McGraw-Hill • Essäns längd är min. 4000 tecken och bör innehålla litterära referenser från kurslitteraturen.

Kurs och studieplanssökning