Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Det generella kompetensmålet är att efter avklarad kurs ska studenten kunna hantera begreppsliga processer samt rapportera om dessa för en publik. Studenten lär sig att ansvara för den kollektiva inlärningsrocessen genom att ta fram och presentera sådana argument som hjälper och driver fram det egna och andras examensprocesser framåt. Studenten lär sig att: - upprätta realistiska tidplaner och arbeta systematiskt - tänka på examensarbetet som en process och ett arbete med många delar - att upptäcka och formulera de svårigheter hen för tillfället har med examensarbetsprocessen - presentera sitt arbete inför en publik - ge konstruktiv kritik - ta emot respons

Läranderesultat

Studenten lär sig att arbeta fokuserat och självständigt med ett begreppsligt projekt (examensarbetet). Studenten lär sig tidsresursering och att lägga upp det fortlöpande analytiska arbetet. Studenten lär sig att identifiera problemen i exmensarbetet och att tala om utmaningarna för seminariet. Studenten kan ge både kortare mellanrapporter och längre, genomarbetade presentationer. Studenten lär sig fördelarna med kamratrespons och att i praktiken aktivt och engagerat medverka för en kollektiv kunskapsutvecling. Kursen är ett seminarium vilket innebär att dess mål är att stödja både skrivandet av det indidivuella examensarbetet och att förstå nyttan av dialogen kring begreppsliga problem. Studenten lär sig presentera, att ge och ta emot respons. Studenten lär sig att muntligt och skriftligt rapportera om sina resultat. Studenten lär sig att identifiera problem och att kommunicera om dessa för en grupp samt att ta emot och ge feedback.

Innehåll

På kursens första tillfälle formulerar seminariet en tidtabell för kursen: delar ut datum för presentationer och opponens. Studenten skall presentera sitt pågående arbete under två olika tillfällen. Av dessa utgör ett en kortare skriven + muntlig lägesrapport och två längre muntliga+skriftliga presentationer. Studenten ska också agera två gånger som opponent, dvs. ge konstruktiv feedback till respondenten.

Förkunskaper

Observera att studenter kan anmäla sig till denna kurs löpande under läsåret! Studenten skall ha avlagt eller avlägger under kursens gång någondera av kurserna Metodik, Kunskapsutveckling eller Vetenskapligt skrivande.

Litteratur

- Skrivguiden (von Hertzen, Maria & Stolt, Kerstin) https://start.arcada.fi/sites/default/files/dokum ent/examensarbete/skrivguiden2014.pdf - Att skriva en bra uppsats (Rienecker, Lotte m.fl.) - Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera (Björklund, Maria)

Studieaktiviteter

  • Basgruppsarbete - 5 timmar
  • Självstudier - 106 timmar
  • Seminarier - 24 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs - 2 muntliga presentationer (10 min.), en forskningsplan och en seminarieuppsats. Båda inlämnas skriftligt via ItsLearning. - 2 muntliga opponeringar (15 min.), företrädesvis av en forskningsplan och en seminarieuppsats. - åhörande av sex stycken presentationer på Thesis Forum.

Lärare

Nylund Mats

Examinator

Nylund Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning (74 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-31

Kursanmälningstid

2019-12-17 till 2020-04-30

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-10 14:15 - 16:00 A311 Examensseminarium
2019-09-24 14:15 - 16:00 A311 Examensseminarium
2019-10-22 12:15 - 14:00 A311 Examensseminarium
2019-10-22 14:15 - 16:00 A311 Examensseminarium
2019-11-19 12:15 - 14:00 A311 Examensseminarium
2019-11-19 14:15 - 16:00 A311 Examensseminarium
2019-11-26 16:00 - 17:00 A309 Thesis Forum - Media Management Kelly Owen
Nylund Mats
2019-12-05 13:00 - 14:00 B326 Thesis Forum - Media Management Hyde-Clarke Nathalie
Stocchetti Matteo
2019-12-09 12:15 - 16:00 A311 Examensseminarium
2019-12-11 13:00 - 14:00 A312 Thesis Forum Bäck Maria
Engebretsen Nanna
2019-12-16 11:00 - 12:00 A312 Thesis forum Ahonen Mirko
Törnqvist Jutta
2020-01-22 13:15 - 15:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2020-02-18 13:15 - 15:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2020-03-24 13:15 - 15:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2020-04-21 14:15 - 16:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2020-05-26 13:15 - 15:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats

Kurs och studieplanssökning