Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att hantera forskning via konstnärliga metoder och processer

Läranderesultat

* ? har förmågan att förstå, utveckla och kreativt uttrycka sin professionella och subjektiva identitet. * ? har utvecklat en medvetenhet om sammanhang och position i ett konstnärligt fält. * ? hanterar kreativa processer och metoder (i och genom konst (till exempel musik, teater, etc) * ? behärskar en egen metod (er) för forskning efter att ha granskat befintliga metoder. * ? är i stånd att initiera och styra en process för forskning och produktion. * ? studenten kan undersöka, experimentera och göra innovation (i och genom konst) * ? kan utforska med hjälp av kreativa experiment. * ? kan öppna upp möjligheter till innovation genom experiment. * ? konceptualisering och kommunikation * ? kan reflektera över och presentera hans / hennes process och dess resultat (s). * ? har förmågan att konceptualisera sina perspektiv.

Innehåll

Breddstudier som självständigt projektarbete. Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i kurser gäller för vitt skilda typer av projekt, där den kreativa processen står i centrum. Ofta gör studenten dessa studier inom ramarna för det arbete de gör ute på kulturfältet. Genom breddstudien fördjupar eller breddar studeranden sin kompetens och förståelse. Breddstudier som självständigt projektarbete kan vara: - Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ process (t.ex. musikproduktion, manuskript, föreställning, spel, film, dokumentär, radioprogram, app) - Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang (t.ex. festival, klubb, utställning) - Produktioner som skapar en mötesplats mellan studenter, konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex. seminarium) Till produktionen ska studenten lägga skriftliga uppgifter i form av Inlärningsplan och Analys och en presentation (Projektpresentationer inför andra studerande ordnas 3 gånger i året). I samråd med den som ansvarar för kursen gör studenten upp följande: 1. Inlärnings- och litteraturplan: Ur planen ska det klart framgå vad studenten ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur detta påverkar studentens yrkesidentitet. Ur litteraturplanen framkommer vilken litteratur studeranden tänker fördjupa sig i för att förstå kontexten för projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5 akademiska artiklar, eller/och en till två böcker. Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord. Du går till Arcadas bibliotek och bokar en tid med en informatiker. (Du kan också göra det via nätet.) Tillsammans med informatikern söker ni relevant litteratur för litteraturplanen. Den kursansvariga ska sedan godkänna planen. OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor. 2. Projektpresentation (den presentation i t.ex. PPT format som du använder som botten på Presentationsdagen. 3. Analys: På basen av litteraturen i litteraturplanen skriver Du en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas skrivguide!) kring ett ämne som du kommit överens om med den med kursansvariga. Deadline 2-3 veckor efter presentation (Analysen får lämnas in tidigare) eller enligt överenskommelse med ansvarig lektor. Examination: Presentationen bedöms med vitsord underkänt/godkänt och är en obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd presentation bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen. Vitsord på skalan 2-5 kräver att du också gör Inlärnings-och litteratur plan och den Analys som beskrivs ovan. I de skriftliga uppgifterna bedöms, tekniskt utförande, innehåll, språkbehandling, analys, inlämning i tid.

Förkunskaper

Konstnärlig forskning (1&2/3)

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

none

Litteratur

se kursinnehåll

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

se kursinnehåll

Examinator

Träskman Tomas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs- och studieplansökning