Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studenten kan hantera mindre mediaproduktioner

Läranderesultat

En eller flera av följande kompetenser kan komma ifråga Studenten kan förstå massmedier som ett system av samverkande krafter, inklusive historiska grunder, tekniska framsteg, ekonomisk dynamik, regulatoriska restriktioner och etiska betänkligheter.2. Studenten förstår det komplexa förhållandet mellan kommunikation / media teorier i en mångfald av individuella, sociala och professionella metoder.3. Studenten förstår underliggande filosofiska antaganden om och kan tillämpa en eller flera kommunikationsforskningsmetoder för att ta itu med medietexter och publik, produktion och tekniska metoder, och relevanta samhällsfrågor.4. studententen förstår grunderna, processen och metoder för att skriva för och om media och visa kunskaper i skrift i en eller flera professionella medier skriva ansökningar.   Studenten kan konceptualisera, designa och producera ett eller flera produktioner i media. TEKNISK KOMPETENS OCH FÖRETAGSAMHET INOM SITT GEBIT
? studerande behärskar de centrala verktygen för att klara av att förverkliga kunduppdrag och att förverkliga personliga konstnärliga projekt. ? studerande har kännedom om arbetsmarknadens utseende, behov och krav.
? studerande känner till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt gebit. KOMPETENS ATT SKAPA EN YRKESIDENTITET
? studerande har förmågan att identifiera sig inom sin bransch.
? studerande känner till situationen för de yrkesverksamma inom branschen och har förmågan att se kontinuerliga förändringar i samhället och sin egen yrkesroll.
? studerande kan se/skapa arbetstillfällen för sig själva.
? studerande har förmågan att kommunicera kring sin egen position inom media/kulturfältet.

Innehåll

Breddstudier som självständigt projektarbete. Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i kurser gäller för vitt skilda typer av projekt, där den kreativa processen står i centrum. Ofta gör studenten dessa studier inom ramarna för det arbete de gör ute på kulturfältet. Genom breddstudien fördjupar eller breddar studeranden sin kompetens och förståelse. Breddstudier som självständigt projektarbete kan vara: - Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ process (t.ex. musikproduktion, manuskript, föreställning, spel, film, dokumentär, radioprogram, app) - Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang (t.ex. festival, klubb, utställning) - Produktioner som skapar en mötesplats mellan studenter, konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex. seminarium) Till produktionen ska studenten lägga skriftliga uppgifter i form av Inlärningsplan och Analys och en presentation (Projektpresentationer inför andra studerande ordnas 3 gånger i året). I samråd med den som ansvarar för kursen gör studenten upp följande: 1. Inlärnings- och litteraturplan: Ur planen ska det klart framgå vad studenten ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur detta påverkar studentens yrkesidentitet. Ur litteraturplanen framkommer vilken litteratur studeranden tänker fördjupa sig i för att förstå kontexten för projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5 akademiska artiklar, eller/och en till två böcker. Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord. Du går till Arcadas bibliotek och bokar en tid med en informatiker. (Du kan också göra det via nätet.) Tillsammans med informatikern söker ni relevant litteratur för litteraturplanen. Den kursansvariga ska sedan godkänna planen. OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor. 2. Projektpresentation (den presentation i t.ex. PPT format som du använder som botten på Presentationsdagen. 3. Analys: På basen av litteraturen i litteraturplanen skriver Du en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas skrivguide!) kring ett ämne som du kommit överens om med den med kursansvariga. Deadline 2-3 veckor efter presentation (Analysen får lämnas in tidigare) eller enligt överenskommelse med ansvarig lektor. Examination: Presentationen bedöms med vitsord underkänt/godkänt och är en obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd presentation bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen. Vitsord på skalan 2-5 kräver att du också gör Inlärnings-och litteratur plan och den Analys som beskrivs ovan. I de skriftliga uppgifterna bedöms, tekniskt utförande, innehåll, språkbehandling, analys, inlämning i tid.

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

valfria

Mer information

Kursinnehåll

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 250 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Silin Richard

Examinator

Träskman Tomas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (2 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs- och studieplansökning