Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Se kursinnehåll

Läranderesultat

Se kursinnehåll

Innehåll

Breddstudier och självständigt projektarbete Studieplanen innehåller breddstudier (30 sp) t.ex. språk, kulturföretagande, Mediakultur, Hantering av evenemang av festivaler, etc . Breddstudier som består av helheter på minst 10 sp kan avläggas under alla studieår men rekommenderad tidpunkt är det, första, andra och tredje läsåret. Breddstudier kan bestå av kurser du studerar på Arcada eller annan högskola, eller breddstudier som du gör som lärande i arbete i t.ex. ett projekt eller en produktion. Detta kallas självständigt projektarbete. Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i kurser gäller för vitt skilda typer av projekt, där den kreativa processen står i centrum. Det kan vara: - Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ process (t.ex. musikproduktion, manuskript, föreställning, spel, film, dokumentär, radioprogram, app) - Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang (t.ex. festival, klubb, utställning) - Produktioner som skapar en mötesplats mellan studenter, konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex. seminarium) Nyckelordet är innovation, vilket innebär utveckling och prövande av nya idéer, koncept och processer. Till produktionen ska studenten lägga en skriftlig del i form av rapport, dokumentation, reflektion, utvärdering o dyl och en presentation (Dessa projektpresentationer ordnas 3 gånger i året). Bedömningskriterier Produktion: - kvalitet och nytänkande - utveckling (nytolkning, nyskapande, förnyelse av metoder) - presentations- och samarbetsformer (nationella/internationella) - förmedling till publiken - kommunikation mellan professionella aktörer och miljöer (t ex hur de medverkande aktörerna utväxlar erfarenheter och kunskap, bland annat om arbetsprocesserna, under projektets olika faser) Skrivna texter: - tekniskt utförande - innehåll - språkbehandling - analys och reflektion - inlämning i tid I samråd med den som ansvarar för kursen gör studenten upp följande planer: 1. Litteraturplan, ur vilken framkommer vilken litteratur studenten tänker fördjupa sig i för att förstå kontexten för projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5 akademiska artiklar, eller/och en till två böcker. Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord. Du går till Arcadas bibliotek och bokar en tid med en informatiker. (Du kan också göra det via nätet.) Tillsammans med informatikern söker ni relevant litteratur för litteraturplanen. Den kursansvariga ska sedan godkänna planen. OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor. 2. Projekt/produktions/konceptplan. Planen kan innehålla: a. Namn b. Beskrivning av innehållet c. Svar på frågan: Hur bidrar projektet till utveckling och nytänkande inom projektets verksamhetsområde? d. Beskrivning av projektets aktiviteter och tidtabell (vad, var, när?) e. Förundersökning/omvärldsanalys f. Organisation g. Samarbetspartners h. Kommunikation, marknadsföring i. Budget j. Övrig information 3. Inlärningsplan: Ur planen ska det klart framgå vad studenten ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur detta påverkar studentens yrkesidentitet. OBS. Alla planer lämnas in före produktionen i en portfolio (kan vara elektronisk). Dessutom ska du göra en Utvärdering av a. projektet/produktionen b. ditt eget arbete (kvalitet och nytänkande) och en Reflektion: På basen av litteraturen i litteraturplanen skriver du en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas skrivguide!) kring ett ämne som du kommit överens om med den med kursansvariga. Deadline 2- 3 veckor efter produktionen/projektet. Examination: Presentationen bedöms med vitsord underkänt/godkänt och är en obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd presentation bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen. Vitsord på skalan 2-5 kräver att du också gör de planer och den reflektion som beskrivs

Förkunskaper

-

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Se kursinnehåll

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Se kursinnehåll

Lärare

Öhman Elisabeth

Examinator

Öhman Elisabeth

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs- och studieplansökning