Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I kursen utvecklar studenten:  * en förståelse för den "nordiska modellen" för kulturproduktion och lär även känna de olika stödordningarna som existerar på den nordiska arenan. * vikten av konst och kultur i samhället och känner till både nationella och internationella nätverk inom kulturfältet. * Förståelse kring strukturerna inom det kulturpolitiska fältet internationellt och förståelse för skillnaderna på de olika processerna i olika delar av världen * tillämpar dessa kunskaper genom att göra en stipendieansökan till en organisation som arbetar med och för kulturutbyte * Förståelse hur SDG (Agenda 2030) kopplas till den kreativa branschen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att : * känna till centrala aktörer som arbetar med kulturutbyte och - finansiering * planera internationella produktioner * göra en finansieringsansökan för internationella produktioner * vara en aktiv del av fältets framtid och kan även förutse verksamhetsförutsättningarna och påverkar dem också globalt * vara en respektfull del av kulturens ekosystem och låter konsten och kulturen stå i centrum både nationellt och internationellt

Innehåll

Kursen innehåller möjliga exkursioner, webinarier och självständigt arbete

Förkunskaper

Kurserna Kulturpolitik och kulturindustri samt Kulturekonomi och ledarskap

Kursen ersätter följande kurser

Kulturexport

Mer information

Kursen kommer att justeras under hösten beroende på både utveckling av ny kurs, studieplansarbete och Coronasituation Kursen kommer att hållas på svenska/engelska/finska

Litteratur

Arts/Cultural Management in International Contexts ? a study by Birgit Mandel: https://www.tandemforculture.org/stories/arts-cultural- management-in-international-contexts/ Material som publiceras på itslearning

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
  • Ansökan

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1. Närvaro både virtuellt och under möjliga IRL (anordnas hybridlösningar) träffar 10/100 2. Inlämnad och godkänd ansökan: 20/100 Uppgiften bedöms på basen av Hur övertygande är den sökande inom sitt konstområde? Framgår den sökandes konstnärliga och internationella utgångspunkter av arbetsplanen? Är den sökande professionell ? Hurdana konstnärliga utmaningar eller professionell utveckling innebär projektet? Innehåller planen nya idéer, handlingssätt och risktagande? Verksamhetens omfattning och genomslag Har den konstnärliga verksamheten internationell betydelse? Uppmuntrar verksamheten till bredare förståelse om konst eller debatt om konst? Är verksamheten välplanerad och genomförbar? 3. Tentamen som mäter förståelse och tillämpning av material som tilldelats kursen 20/100 4. En omvärldsanalys om branschen och det internationella samarbetet. Publiceras på itslearning 20/100 5. Uppgifter och reflektioner under kursens gång 30/100 För godkänd kurs (vitsord 1) krävs 50/100 p

Lärare

  • Bäck Maria
  • Silin Richard
  • Träskman Tomas

Examinator

Bäck Maria

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Tidtabellen kommer att justeras emedan vi undersöker gästföreläsare och även andra praktikaliteter för hela kursen

Examinationsformer

  • 2020-12-07 - Tentamina
  • 2020-09-30 - Rapporter och produktioner
  • 2020-11-13 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning