Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa studentens
kunskaper i ekonomistyrning med tonvikt på
budgetering och bokslutsanalys

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
-redogöra för ekonomistyrningens roll i
genomförandet av företagets strategi
-delta i den operativa och strategiska planeringen
i företaget
-uppgöra delbudgeter och totala budgeter med hjälp
av tabellprogram
-analysera budgetutfall
-analysera budgeter och bokslut med hjälp av
traditionell bokslutsanalys och flödesanalys

Innehåll

Ekonomistyrningens roll i strategiutveckling
Budgeteringsprocessen
Budgeteringsteknik
Budgetuppföljning

Förkunskaper

Ekonomiplanering eller Ekonomistyrningens grunder

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Bonuspoängen är i kraft till och med kursens andra
omtentamenstillfälle.
Kursen tenteras i två deltenter under kursens gång.
Vid en omtentamen tenteras hela kursen.

Litteratur

Ax-Johansson-Kullvén: Den nya ekonomistyrningen,
2009 eller senare, Block 4-7

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
- inlämnade obligatoriska uppgifter under kursens
lopp
- tentamen
- närvaro vid presentationer

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-07-30

Examinationsformer

  • 2015-02-27 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning