Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

 1. Allmänna kompetenser
 2. Examensspecifika kompetenser
 3. Officiell språklig kompetens

Om allmänna kompetenser och språklig kompetens kan du läsa i avsnittet kompetenser.

Examensspecifika kompetenser

Kompetens i idrott, motion och tränarskap

 • Känner till människans fysiska, psykiska och sociala utveckling. 
 • Kan grunderna i anatomi och fysiologi och kan tillämpa kunnandet i främjande av hälsa och i fysisk aktivitet för olika målgrupper. 
 • Behärskar grunderna i allmänna idrottsgrenar och har färdigheter för att kunna tillämpa dem med olika målgrupper. 
 • Förstår och ser fysisk aktivitet som en resurs för att utveckla motoriska färdigheter, fysiska egenskaper, självuttryck och för att främja hälsa. 
 • Kan grunderna i testning och bedömning av fysisk förmåga och hälsa. 
 • Kan planera ändamålsenliga träningsprogram och verksamhetsformer utgående från fysiska tester och individuella behov. 
 • Kan grunderna i idrottsnäring. 
 • Kan grunderna i mental träning.

Pedagogisk och didaktisk kompetens 

 • Kan planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysisk aktivitet. 
 • Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika modeller och stilar för instruktion och undervisning med olika målgrupper. 
 • Kan utnyttja de möjligheter som fysisk aktivitet erbjuder för att stöda människans utveckling och välbefinnande. 
 • Kan instruera anpassad motion. 
 • Kan skapa en arbetsfilosofi som baserar sig på den egna värdegrunden och kunskapen. 
 • Kan tillämpa de yrkesetiska principerna inom den egna branschen. 

Kompetens i hälsofrämjande

 • Förstår de grundläggande principerna, den etiska värdegrunden och kan definiera begrepp inom hälsofrämjande.  
 • Känner till vilka faktorer som påverkar hälsan.  
 • Kan tillämpa teorier och metoder för hälsofrämjande och idrott på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
 • Förstår mekanismerna som påverkar människans beteende och kan stödja beteendeförändringsprocesser för att främja goda levnadsvanor och coaching inom idrott. 
 • Behärskar olika former och kanaler för hälsokommunikation och kan tillämpa den kompetensen på olika nivåer. 
 • Behärskar ett resurs- och lösningsinriktat förhållningssätt inom idrott och hälsofrämjande. 
 • Känner till samhällsstrukturer, politik och lagstiftning som påverkar hälsan och deras betydelse för hälsofrämjandet. 
 • Behärskar grunderna i näringslära och förstår vilken roll näringsrekommendationer har. 
 • Behärskar olika strategier för återhämtning och balans i vardagen.

  Samhälls- och ledarsskapskompetens 

  • Kan planera, utföra samt utvärdera projekt inom idrott och hälsa. 
  • Känner till ledaregenskaper som främjar jämlikhet, delaktighet, empowerment och hälsa. 
  • Känner till trenderna inom idrottskulturen och servicebranschen och kan jobba för att främja idrottens ställning i samhället. 
  • Kan fungera som expert i organisationer inom branschen för idrott och motion. 
  • Kan bedriva samarbete inom olika sektorer i samhället. 
  • Känner till företagandets möjligheter inom branschen för idrott och motion.  
  • Kan grunderna i hur man leder förändring på gruppnivå.  
  • Kan formulera mål och bygga upp strategier för att nå målen och lösa problem på olika nivåer och inom olika områden. 
  • Inser idrottens och motionens möjligheter till innovativ utveckling av produkter och verksamhetsformer. 

   

  Senast uppdaterad

  2.5.2017