Institutionen för energi- och materialteknologi

Vad får man då man plockar ihop en plastfabrik i miniatyr, ett energilabb, ett kemilabb, över 280 ivriga ingenjörsstudenter och en mängd innovativa lärare och forskare i energi- och miljöteknik och material- och processteknik? Jo, summan av den additionen blir institutionen för energi- och materialteknologi på Arcada.
Forskning och utveckling – redan under studietiden

Som ingenjörsstudent på vår institution rullar du inte tummarna i väntan på din examen innan du på allvar får delta i nyskapande forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. På institutionen jobbar studenter och forskare sida vid sida i projekt och utvecklar vardagliga produkter för att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför. Projekten fokuserar på multifunktionella material och energieffektivitet och vi utgår från samhällets och näringslivets behov. Vi tar fram bl.a. nya former för kostnadseffektiva energisaneringar av fastigheter och tar fram smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet. Vi samarbetar med bl.a. Helsingfors Energi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Chalmers tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Finlands fastighetsförbund.

Vill du studera eller göra din praktik utomlands?

Att studera eller jobba utomlands är berikande för dig som student både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har många möjligheter när det gäller att åka utomlands och göra en del av studierna där. Som ingenjörsstudent kan du studera vid högskolor i bl.a. Tyskland, Sverige, Holland och Spanien. Praktiken är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Tar du chansen att göra den utomlands visar du för din framtida arbetsgivare att du är den sortens person som inte är rädd för att kliva ur din comfort zone för att skaffa dig nya erfarenheter.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor om dina studier? Intresserad av att studera utomlands eller av att delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt? Kontakta din programledare eller amanuensen. Dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.

Lärartutorer 2017-18

Process- och materialteknik:

Mirja Andersson

Energi- och miljöteknik:

Kim Skön
Kim Rancken

 

Kvalitetsråd

Varje institution har ett kvalitetsråd som utses av och rapporterar till prefekten. Kvalitetsråden ersätter de tidigare avdelningsråden och ansvarar för kvalitetsuppföljningen gällande undervisningen, forskningen och samhällspåverkan vid institutionen. Till rådens uppgifter hör att organisera kvalitetsuppföljningen vid institutionen samt att sammanställa rapporter över hur kvalitetsarbetet utvecklas.

Kvalitetsråden består av fem personer, två utsedda bland institutionens undervisnings- och forskningspersonal och två bland studenterna vid institutionen samt av institutionens amanuens. Rådets mandatperiod är två läsår.

Prefekten utser studentmedlemmar efter att ha hört studerandekåren. En av personalmedlemmarna fungerar som rådets ordförande.

Kvalitetsrådet för Institutionen för energi- och materialteknik 2017-18 och 2018-19.

  • Lektor Mathew Vihtonen, ordförande
  • Lektor Kim Rancken
  • Amanuens Gitta Eriksson
  • Studerande: Derya Atas, Viktor Grönman

Rådets protokoll publiceras på sidan Kvalitetsrådens protokoll.

Senast uppdaterad

28.9.2017

Uppdateringsansvarig

Gitta Eriksson