Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Spännande möjligheter, internationell atmosfär och företagskontakter genomsyrar utbildningarna på institutionen för ekonomi och affärsanalys, där över 700 tradenom- och ingenjörsstudenter förbereder sig för det moderna näringslivet.

Vår strävan på vår institution är att utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande. På institutionen följer vi Arcada Business School -konceptet, vilket betyder att studenterna inom företagsekonomi och International Business samarbetar och läser ett första gemensamt år.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet – redan under studietiden?

På vår institution jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Vi tar även fram olika lösningar för näringslivet och samarbetar med olika företag. Ett av våra nya fokusområden är affärsutveckling och informationsanalys.

Utlandsstudier eller praktik utomlands?

Att studera eller jobba utomlands är berikande för dig som student både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har olika möjligheter åka utomlands och göra en del av studierna där. Som student inom business och informationsteknik kan du studera vid högskolor i bl.a. Spanien, Österrike och Danmark.

Praktiken är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Tar du chansen att göra den utomlands visar du för din framtida arbetsgivare att du är den sortens person som inte är rädd för att kliva ur din comfort zone för att skaffa dig nya erfarenheter.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor om dina studier? Intresserad av att studera utomlands eller av att delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt? Kontakta amanuens Hanne Karlsson. Även dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.

Lärartutorer 

Företagsekonomi och International Business (Arcada Business School):
Linn Hongell:
Alla studerande svenska och engelska) på första årskursen
Företagsekonomi och International Business (Arcada Business School):
Christel Willför:
Alla studerande (svenska och engelska) på högre årskurser
Informationsteknik:
Magnus Westerlund och Hanne Karlsson (amanuens)
Alla studerande på Informationsanalys

Kvalitetsråd

Varje institution har ett kvalitetsråd som utses av och rapporterar till prefekten. Kvalitetsråden ersätter de tidigare avdelningsråden och ansvarar för kvalitetsuppföljningen gällande undervisningen, forskningen och samhällspåverkan vid institutionen. Till rådens uppgifter hör att organisera kvalitetsuppföljningen vid institutionen samt att sammanställa rapporter över hur kvalitetsarbetet utvecklas.

Kvalitetsråden består av fem personer, två utsedda bland institutionens undervisnings- och forskningspersonal och två bland studenterna vid institutionen samt av institutionens amanuens. Rådets mandatperiod är två läsår.

Prefekten utser studentmedlemmar efter att ha hört studerandekåren. En av personalmedlemmarna fungerar som rådets ordförande.

Kvalitetsrådet för Institutionen för ekonomi och affärsanalys

  • Ordförande: Överlärare Niklas Ericsson
  • Övriga medlemmar: Lektor Jonny Karlsson
  • Amanuens: Hanne Karlsson
  • Studerande: Jani Räisänen
  • Studerande: Emilia Riikonen

Rådets protokoll publiceras på sidan Kvalitetsrådens protokoll.

Senast uppdaterad

4.10.2017

Uppdateringsansvarig

Hanne Karlsson