Arcada följer aktivt utvecklingen av coronaviruset (covid-19) och håller denna sida uppdaterad.

Uppdatering 23.11:

Coronaläget i huvudstadsregionen har förvärrats – ny precisering i Arcadas anvisningar 

Smittspridningen i huvudstadsregionen har under andra halvan av november gått från accelerationsfasen till spridningsfasen och risken finns att läget blir värre under de kommande veckorna. Det är därför viktigare än tidigare att var och en av oss inom Arcada tar sitt ansvar för att minska risken för smitta. Vi behöver vara försiktiga och följa Arcadas anvisningar och rekommendationer. 

Högskolans tidigare rekommendationer följer redan de nya bestämmelser och rekommendationer som myndigheterna gav den 19-20.11, och är på vissa punkter ännu strängare. Trots det preciserar högskolan nu våra bestämmelser enligt följande: 

 • Den maximala gruppstorleken i all undervisning på campus är 20 personer fram till 6.12.  

 • Undervisningen i Arcadahallen ska undvika lagsporter med närkontakt. 

 • Vi påminner om att avstånd ska hållas i alla lägen. Undvik köbildning och folksamlingar exempelvis vid lunchtid. 

 • Munskydd rekommenderas starkt för alla som besöker campus. Du kan gärna använda egna munskydd. Arcada har också lånemunskydd för undervisningstillfällen som ska lämnas tillbaka till läraren igen genast efter tillfället.  

Vi fortsätter med distansundervisningen också under vårterminen, med undantag för sådana obligatoriska övningar, simuleringar och labbarbeten som kräver närvaro på campus. Högskolan följer dock kontinuerligt med epidemiläget och justerar sina anvisningar och restriktioner i enlighet med det. Vid frågor gällande dina studier kan du alltid kontakta amanuensen vid din institution. 

Kom också ihåg de tidigare anvisningarna om handhygien, avstånd, och om att stanna hemma om du har symtom som antyder COVID-19. Repetera gärna höstens anvisningar som finns här. 

Ta hand om er själv och varandra! 

 

Uppdatering 27.10

COVID-19: Arcadas riktlinjer i linje med myndigheternas rekommendationer - och fortsätter vara i kraft

Institutet för hälsa och välfärd har delat in smittspridningen av COVID-19 i olika faser. Arcada följer de regionala rekommendationerna för respektive fas och uppdaterar anvisningarna alltid då det är nödvändigt.

Just nu befinner sig Helsingforsregionen i accelerationsfasen av smittspridningen. För Arcadas del betyder det att anvisningarna för hösten med anledning av coronapandemin är lämpliga, inte för mycket begränsande och fortsätter att gälla. Som det nu ser ut kommer Arcadas hybridmodell för undervisningen och all övrig verksamhet dessutom att fortsätta ännu under period tre och fyra. Om smittläget i regionen ändras agerar Arcada naturligtvis enligt det och uppdaterar sina anvisningar.

Vi påminner också om att varje individ bär ett ansvar för sitt eget agerande och för att bidra till en trygg arbetsmiljö. Om vi alla följer de anvisningar som ges kan vi bäst trygga den nödvändiga verksamheten på campus.

Kom ihåg de centrala anvisningarna:

 • Kom inte till campus om du har symtom typiska för covid-19.
 • Alla föreläsningar sker på distans. Praktiska övningar, labbarbete och övriga aktiviteter som kräver närvaro kan ordnas på campus i mindre grupper.
 • Använd munskydd när du rör dig på campus och särskilt då tillräckligt säkerhetsavstånd (1,5–2 m) inte kan hållas.
 • Ta ansvar för god hand- och hosthygien.

Läs gärna om anvisningarna för hösten och rekommendationen om användning av munskydd. 

 

Uppdatering 1.10

Påminnelse om höstens restriktioner med uppdaterade reseanvisningar

Repetera gärna anvisningarna för hösten 2020 med anledning av coronapandemin.

Smittsmyddsmyndigheterna har bedömt att Arcadas anvisningar är tillräckliga och fungerande – förutsatt att de följs. Om alla (studenter, lärare och gäster) verkligen följer dem tillsammans med den nya starka munskyddsrekommendationen kan vi räkna med att fortsätta hålla campus öppet - men om vi inte lyckas följa dem ökar risken för att vi blir tvungna att avbryta undervisningen på campus.

Om du konstateras smittad

Om du testar positivt för COVID-19 och har vistats på campus ska du omedelbart kontakta amanuensen vid din institution. Amanuensen för saken vidare till rektor som kontaktar smittskyddsmyndigheterna.

Uppdaterade reseanvisningar

Högskolans reseanvisningar följer från och med måndagen den 5.10 de nationella anvisningarna med THL:s så kallade trafikljusmodell.

 • Vi rekommenderar starkt att du som student avstår från alla icke-nödvändiga resor utomlands i höst, med undantag för resor till länder som är gröna i trafikljusmodellen. 
 • Om du åker utomlands till ett land som inte är grönt i trafikljusmodellen ska du försätta dig i två veckors frivillig karantän efteråt och inte besöka campus under den tiden.  
 • Också Arcadas personal och gäster följer de nationella anvisningarna.

THL:s trafikljusmodell hjälper dig att bedöma risken för coronasmitta i anslutning till utlandsresor och delar upp länderna i tre kategorier: i den gröna klassen är risken för smitta inte betydligt högre än i Finland, medan resor inte rekommenderas till länder i den röda och gråa klassen.

Läs mer om modellen och se de senaste trafikljusen här. Notera att modellen uppdateras varje vecka. Läs Gränsbevakningsväsendets anvisningar om resor här.

 

Uppdatering 25.9

Ny rekommendation om munskydd vid högskolor

Institutet för hälsa och välfärd har 24.9 uppdaterat sin rekommendation om användningen av munskydd. Den uppdaterade rekommendationen omfattar också högskolor under epidemins s.k. upptrappningsfas. 

Helsingfors befinner sig enligt HUS redan i epidemins upptrappningsfas och Helsingfors stad informerar inom de närmaste dagarna mera om sina uppdaterade rekommendationer. Av den orsaken rekommenderar vi från Arcadas sida att du från och med idag, fredag den 25.9, använder munskydd då du rör dig på campus i alla situationer då det är möjligt. Genom att använda mask och endast ta av den i situationer då det är nödvändigt och tryggt, kan vi fortsätta vår verksamhet på campus. 

Den viktigaste säkerhetsåtgärden är fortfarande att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd och komma ihåg att tvätta händerna, men en korrekt användning av munskydd minskar risken för smittspridning. 

Läs mera om den uppdaterade rekommendationen och hur man använder munskydd på rätt sätt. 

 

Uppdatering 21.9

Meddelande till Arcadas studenter och anställda om eventuell exponering för coronavirus

Flera coronavirusinfektioner har upptäckts vid yrkeshögskolan Arcada under den senaste veckan. Personer som exponerats i nära kontakt har kontaktats av Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet och har försatts i karantän. 

Studenter och personal som har besökt Arcadas campus kan ha utsatts för en coronavirusinfektion och uppmanas att övervaka sitt hälsotillstånd mycket noga de närmaste två veckorna och söka sig till testning omedelbart om symtom uppstår, även milda sådana, och stanna hemma i väntan på resultatet. Nära kontakt, särskilt med äldre och personer i riskgrupper, rekommenderas att undvikas tills ett negativt testresultat uppnås och symtomen har gått över. Att använda ansiktsmask minskar risken för infektion i situationer där det inte är möjligt att säkerställa att säkerhetsavstånden upprätthålls. 

Symtom på coronavirusinfektion inkluderar feber, hosta, huvudvärk, muskelsmärta, ont i halsen, rinnande näsa, andfåddhet, förlust av luktsinne eller smak, illamående, diarré och onormal trötthet. 

Bedömningen av coronavirussymptom kan utföras på www.omaolo.fi. Omaolo-tjänsten ger instruktioner och råder dig vid behov att boka en tid för ett coronavirustest. Helsingforsbor får också hjälp av coronavirusrådgivningen på 09310 10024 (varje dag från 8 till 18). Invånare i andra kommuner kan kontakta hälso- och sjukvården i deras område om de upplever symtom på coronavirus. Rapportera också det positiva resultatet per telefon till Helsingfors epidemiologiska verksamhet. 

Vi rekommenderar att du använder appen Coronablinkern. Den kan laddas ner till din telefon på https://koronavilkku.fi/. Coronablinkern meddelar inte om exponeringssituationer som skett före installationen. Om du använder Coronablinkern och får ett meddelande om exponering, följ instruktionerna i applikationen.

 

Epidemiologiska verksamheten 

Helsingfors stad 

 

Uppdatering 21.8

Anvisningar för hösten 2020 med anledning av coronapandemin

Arcadas campus öppnades igen 3.8, men en stor del av verksamheten fortsätter på distans. Högskolans säkerhetsteam, under ledning av rektor, gjorde en ny lägesbedömning 14.8. De uppdaterade anvisningarna beaktar de nya nationella rekommendationer regeringen givit.  

Utgående från en omfattande riskbedömning och i ljuset av den senaste tidens utveckling av smittspridningen i samhället kommer campus att fortsätta vara öppet - om inte myndigheterna besluter annat. Det är viktigt att alla nu följer de uppdaterade riktlinjerna som är i kraft tillsvidare. Bara på det sättet kan vi minimera smittriskerna och fortsätta hålla campus öppet.  

Undervisning  
 • Kom inte till campus och närundervisning om du har symtom som tyder på COVID-19! 

 • Samtlig undervisning i föreläsningsform ordnas online för att undvika att större grupper samlas på campus samtidigt. 

 • Praktiska övningar och grupparbeten kan ordnas på campus då det har ett klart mervärde för undervisningen. Under dessa övningar ska alla säkerhetsföreskrifter följas. 

Studieärenden i C3 
 • Korridoren till C3 kommer undantagsvis att hållas låst. 

 • Studieärenden sköter sin mottagning från och med 24.8 i D2. 

 • Övrig mottagning enligt överenskommelse. 

Fysisk handledning och övrig mottagning (se också avsnittet om Utrymmen)  
 • Handledning och mottagning på campus genomförs med beaktande av säkerhetsavstånd och god handhygien. Mottagningstiderna kan avvika från det normala.  

 • Boka tid på förhand!

 • Många ärenden går att sköta på distans. 

 • Kom inte till campus om du har symtom i luftvägarna. 

Smittspårningsapp 
 • Vi rekommenderar att du tar i bruk den nationella smittspårningsappen så fort den finns tillgänglig för allmänheten. 

Användning av munskydd 
 • Då du deltar i undervisning/labbövningar/grupparbeten på campus och det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd (1,5–2 m) ska du använda munskydd. 

 • Om du använder kollektivtrafik då du tar dig till campus rekommenderar vi att du använder munskydd.  

 • Vi rekommenderar också att du införskaffar egna munskydd, men tvättbara låneskydd kommer att finnas tillgängliga för närundervisning.  

 • Försäkra dig om att du vet hur man använder munskydden korrekt. Se gärna THL:s video.

Resor 
 • Vi rekommenderar starkt att du avstår från alla icke-nödvändiga resor utomlands i höst. 

 • Om du åker utomlands ska du försätta dig i två veckors frivillig karantän efteråt och inte besöka campus under den tiden.  

Symtom  
 • Kom inte till campus om du har symtom typiska för covid-19. 

 • Om du får symtom typiska för covid-19 medan du är på campus ska du omedelbart åka hem. Använd gärna OmaOlo-tjänsten för att bedöma dina symtom, få vidare direktiv och boka tid till test via tjänsten. 

 • Om du kommer i kontakt andra på campus som visar symtom ska du aktivt uppmana dem att söka sig hem och till test.  

 • Försäkra dig om att använda munskydd då du söker dig hem för att minimera smittspridningen i t.ex. kollektivtrafiken. 

 • Om du efter negativt testresultat eller du konstaterats ha antikroppar ännu har lindriga symtom kan du vid behov besöka campus och delta i närundervisning. 

 • Om någon i samma hushåll som du uppvisat symtom och inväntar testresultat ska du studera helt på distans tills hen fått ett negativt testresultat. Om resultat är positivt ska du följa myndigheternas anvisningar om karantän.    

Utrymmen  

Öppettiderna för campus återgår till det normala (vardagar kl. 7.00-21.00, veckoslut kl. 9-17.30 med egen flexnyckel) för att möjliggöra tidsmässig spridning av aktiviteter på campus. För alla aktiviteter på campus ska följande säkerhetsföreskrifter följas: 

 • Säkerhetsavstånd – håll alltid tillräckligt avstånd till personer i samma utrymme (1,5–2 m). 

 • God handhygien – handtvätt alltid då man anländer till campus och ofta under dagens lopp. Handdecinficeringsmedel finns utplacerat på campus och ska användas alltid då handtvätt inte är möjligt. 

 • Hosthygien – hosta och nys alltid i armvecket. 

 • Alla rum får utnyttjas till högst 40% av deras normala kapacitet.  

 • Munskydd används alltid då tillräckliga säkerhetsavstånd inte går att hålla. 

Lunchrestaurangen 
 • Håller öppet kl. 7.30-15.00, lunchservering kl. 10.45-13.00. 

 • En av toaletterna intill restaurangen kommer att reserveras för handtvätt. 

 • Sträva gärna efter att äta lunch utanför rusningstid och undvik köbildning. 

 • Strävan är att garantera en timmes lunchpaus (11.30-12.30) för alla som deltar i närundervisning under dagen. 

 • Antalet sittplatser på torgen kommer att vara färre för att garantera möjlighet att hålla avstånd. 

 Allmänna utrymmen, grupprum, biblioteket och utrustning 
 • Undvik folksamlingar och köbildning. 

 • Använd i första hand trapporna då du rör dig i huset. Undvik hissarna speciellt om det blir trångt. 

 • Kom ihåg att hålla avstånd också då du jobbar i biblioteket, grupprum eller datorsalar på campus. Putsa utrustning (t.ex. keyboard) innan du börjar använda den. 

Arcadahallen (högskolans verksamhet i hallen) 
 • Inga kontaktsporter i undervisningen under period 1. 

 • Bastun avstängd under undervisningstid. 

 • Testlabbet stängt till slutet av september. 

 • Gymmet används enbart under lärarnas övervakning under period 1.  

Uppdatering 29.7:

Arcadas campus öppnar igen 3.8

Arcadas campus öppnar med början från 3.8. Dörrarna till campus är öppna för studenter och allmänheten vardagar kl. 8-16. Fortsatta öppethållningstider och mer detaljerade anvisningar för höstens verksamhet ges i mitten av augusti utifrån de nationella rekommendationerna och en analys av smittrisker i ordinarie verksamhet vid högskolan.  

Vi påminner om att fortsättningsvis iaktta god handhygien och säkerhetsavstånd då du vistas på campus. 

Uppdatering 11.5:

Arcada öppnar campus steg för steg

Enligt regeringens beslut ska högskolorna öppna sina campus från och med 14.5. På Arcada återupptar vi verksamheten på campus i faser och följer regeringens rekommendationer. Vårterminens undervisning slutförs som distansundervisning och personalen fortsätter att jobba på distans. Läs bestämmelserna för varje fas här nedan. 

De planerade faserna och principerna justeras vid behov ifall nya nationella restriktioner införs eller anvisningar ges. Compass Group, som sköter vår studentrestaurang, öppnar inte förrän i augusti. 

Vi påminner om att fortsättningsvis måna om din handhygien och att man under inga omständigheter får komma till campus med förkylningssymtom. Alla som tillhör en riskgrupp eller har personer i samma hushåll som tillhör någon riskgrupp uppmanas vara extra uppmärksamma och helt undvika att komma till campus så länge smittrisken är överhängande. 

Fas 1: 14.5–30.5 

OBS! Restriktioner som är i kraft: högst 10 personer får vistas på samma plats.

 • All undervisning fortsätter på distans terminen ut. 

 • Personalen fortsätter jobba på distans. 

 • Du som student har ännu inte tillträde till campus. 

Fas 2: 1.6–10.7 

OBS! Restriktioner som är i kraft: högst 50 personer får vistas på samma plats.

 • Sommarkurser arrangeras på distans. Om du anmält dig till en sommarkurs kommer du att få närmare anvisningar av den kursansvariga om detaljerna. 

 • Biblioteket öppet varje måndag kl. 14-17.30 för utlåning och retur av material. Kontakta biblioteket senast fredagen innan via biblioteket@arcada.fi för att kunna besöka biblioteket. Ring 0294 282 690 för att bli insläppt.  

 • Om du behöver tillträde för att slutföra ditt slutarbete eller annat projekt kontakta din handledare eller den kursansvariga läraren. 

SOMMARSTÄNGT 13–31.7 
Fas 3: 1.8–31.8 
 • Campus öppet för både studenter och personal. 

 • Kolla Start för uppdaterad information innan du besöker campus. 

 • Vi rekommenderar att du besöker campus endast då du har uppgifter som inte kan skötas på distans. 

 • Biblioteket öppet från 10.8. Självbetjäning kl. 7.00-21.30, personal på plats kl. 10-16. 

 

 

Uppdatering 3.4:

I enlighet med regeringens beslut fortsätter campus vara stängt och undervisningen fortsätter på distans åtminstone fram till 13.5. Studenter och personal har inte tillträde till byggnaden under tiden campus är stängt. 

Kom ihåg att hålla kontakt med dina examinatorer och ta gärna kontakt med låg tröskel. Det finns också mycket stöd att få utanför kurserna. Läs mera här om vad Arcada har att erbjuda dig just nu på distans och hur du bäst tacklar din nya vardag och dina studier hemma. 

Vi kommer att fortsätta uppdatera Start med senaste nytt.  

 

Uppdatering 17.3

Hälsovårdare och psykiatrisk sjukskötare
Arcadas hälsovårdare och psykiatriska sjukskötare finns tillgängliga och fortsätter ta emot besökare. Du kan kontakta dem också om du känner att du behöver prata med någon, är orolig eller har ångest. Du kan träffa dem digitalt eller hålla individuella möten utanför campus. Mötena är avgiftsfria och konfidentiella. Här hittar du kontaktuppgifter.

IT-stöd
IT-enheten jobbar för att kunna stöda alla och ber att du i första hand kontaktar dem via:
it-support@arcada.fi
Tel. 020 76 99 555

Håll dig uppdaterad
Följ dagligen med Start, Itslearning och din Arcada-mejl för uppdateringar om läget.  

Vid studierelaterade frågor kan du vända dig till din amanuens.

 

Uppdatering 16.3: 

I enlighet med regeringens beslut kommer Arcadas campus att stängas från och med 18.3 och högskolans verksamhet sker helt på distans fram till 13.4. Det betyder studenter och personal inte har tillträde till byggnaden under den här tiden. 

All undervisning kommer att fortsätta på distans online, med undantag för enstaka kurser som vi söker andra lösningar för. Varje examinator informerar via Itslearning och mejl sina grupper om hur undervisningen fortsätter.  

Följ dagligen med Start, Itslearning och din Arcada-mejl för uppdateringar om läget.  

Vid frågor kan du vända dig till din amanuens: 

Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0294 282 572, maria.enoksson@arcada.fi   

Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsinstruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH)  

 

Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0294 282 581, elina.falcao@arcada.fi   

Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology  

 

Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0294 282 672, camilla.genberg@arcada.fi   

Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH)  
   

Löv, Monica: 0294 282 568, monica.lov@arcada.fi   

Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH)  
   

Åkermarck, Erica: 0294 282 809, erica.akermarck@arcada.fi   

Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing 

 

Uppdatering 14.3

Utbyte och praktik utomlands

Arcada har idag kallat hem samtliga studenter som befinner sig på utbyte inom ramen för Arcadas utbytesprogram. Studenterna har kontaktats individuellt.

Studenter som åkt självständigt på utbyte (s.k. free-movers) och praktik utomlands uppmanas att återvända till Finland.

Vi påminner om att du som varit utomlands under de senaste 14 dygnen ska studera hemifrån och inte under några omständigheter besöka campus.

Uppdatering 13.3:

För att på bästa sätt trygga möjligheterna för dig som student att genomföra dina studier fortsätter verksamheten på Arcada normalt tills vidare. Arcada håller tills vidare campuset öppet i enlighet med myndigheternas anvisningar och i linje med yrkeshögskolornas gemensamma beslut. En del av Arcadas kurser kan genomföras på distans (online) i de fall det är möjligt och smidigt. Om det blir aktuellt för dina kurser får du mejl av kursens examinator. 

Kom ihåg att alltid ta andra studenter och personal i beaktande genom att tvätta händerna regelbundet, stanna hemma om du har förkylningssymtom och följa övriga allmänna anvisningar för att minska smittspridning. På det viset skyddar du i synnerhet personer i riskgrupper (gravida, äldre eller personer med grundsjukdom som diabetes, astma eller hjärt- och lungsjukdomar) för att utsättas för eventuell smitta. 

Praktik 

Om du just nu befinner dig på praktik ska du slutföra praktiken som planerat, men var noggrann med att följa praktikplatsens bestämmelser och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer. Det samma gäller om du snart inleder en praktikperiod. Målet är att studierna kan framskrida planenligt. Om praktikplatsen stänger eller avbryter din praktik ska du genast kontakta din amanuens (se kontaktuppgifter nedan). 

Praktik inom social- och hälsovård 

Varje sjukvårdsdistrikt har egna riktlinjer gällande praktik. Arcada för en aktiv dialog med distrikten och vi följer i alla lägen deras bestämmelser. 

Följ aktivt med uppdateringar gällande coronaviruset (covid-19) på Start och i din e-post. 

 

Uppdatering 12.3 

Tills vidare fortsätter verksamheten på Arcada i vanlig ordning, men vi tar inte emot gäster (t.ex. gästföreläsare) från utlandet och alla inom personalen som vistats utomlands jobbar 14 dagar på distans när de återvänder hem. Vi uppmanar också alla, både studenter och personal, med förkylningssymtom att stanna hemma och vid behov kontakta hälsovården. 

Högskolan har beredskap att sköta undervisningen på distans vid behov. Du som student blir informerad per e-post om det blir aktuellt för dig. Följ aktivt med din e-post och Start dagligen för nya uppdateringar.  

I strävan att skydda de som tillhör riskgrupper för viruset (äldre personer, de som lider av en eller fler grundsjukdomar) jobbar myndigheterna för att minimera och fördröja smittspridningen. Det hör till vårt gemensamma ansvar att jobba för att minimera smittspridningen. 

Högskolan har en krisgrupp som träffas dagligen för en genomgång av läget. Vi följer utöver myndigheternas anvisningar också aktivt med utvecklingen i övriga Norden. Framöver kommer informationen på den här sidan att uppdateras dagligen. 

Förkylningssymtom 

Om du har förkylningssymtom: stanna hemma och sköt om dig, tills du återhämtat dig - åtminstone tills du är helt feberfri. Håll gärna kontakt med någon närstående, kamrat eller lärare över nätet eller per telefon. Sjukdom eller karantän betyder inte att man behöver isolera sig socialt. 

Resor 

Om du återvänder från resa utomlands ska du studera på distans hemifrån i 14 dagar. Kontakta din amanuens omedelbart för att komma överens om nödvändiga arrangemang.  

 

Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0294 282 572, maria.enoksson@arcada.fi  

 • Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsinstruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH) 

Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0294 282 581, elina.falcao@arcada.fi  

 • Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology 
    

Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0294 282 672, camilla.genberg@arcada.fi  

 • Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH) 
    

Löv, Monica: 0294 282 568, monica.lov@arcada.fi  

 • Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH) 
    

Åkermarck, Erica: 0294 282 809, erica.akermarck@arcada.fi  

 • Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing 

 

Med hänvisning till det samhällsansvar vi har och i enlighet med regeringens rekommendation avråder Arcada starkt också från alla privata utrikesresor. 

  

Familjemedlem som återvänder från utlandet 

Om du har en familjemedlem eller annan som du delar hem med, som återvänder från resa utomlands och som uppvisar förkylningssymtom ska du studera på distans 14 dagar eller tills hen testats och fått resultat. 

En familjemedlem eller rumskamrat som återvänder och är symtomfri påför inte tvång om distansstudier. 

 

Uppdatering 11.3:

 • Om du återvänder från ett epidemiområde och känner influensaliknande symtom ska du enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) ringa jouren vid din närmaste kommunala hälsostation.
 • Om du misstänker smitta, läs under rubriken Misstänker du att du smittats av coronavirus ska du göra följande längre ner på denna sida för ytterligare information om vem på Arcada du ska kontakta etc.

Uppdatering 10.3:

 • I nuläget avråder vi från alla resor utomlands som inte är nödvändiga.
 • Om du just nu är på praktik eller utbyte utomlands eller ska åka på praktik eller utbyte utomlands, rapportera detta till international@arcada.fi så snabbt som möjligt. Hit kan du också vända dig med frågor kring kommande praktik och utbyte utomlands.

Misstänker du att du smittats av coronavirus ska du göra följande:

 1. Om du misstänker smitta (du har varit i kontakt med en person som fått smittan och du har fått feber, hosta eller andningssvårigheter) stanna hemma och kontakta närmaste hälsostation per telefon. Det är den kommunala hälsovården och inte företagshälsovården som organiserar diagnostisering och vård och eventuella andra åtgärder. 
   
 2. Meddela din amanuens per telefon eller mail.
   
 3. Vila och sköt om dig.

Misstanke om smitta eller karantän

 1. Om någon du delar hushåll med eller annars kommit i närkontakt med någon som smittats av coronavirus eller är försatt i karantän, stanna hemma och följ samma direktiv gällande karantänen som den smittade/den som försatts i karantän.
   
 2. Meddela din amanuens per telefon eller mail
  • Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0294 282 572, maria.enoksson@arcada.fi
   • Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsintruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH)
 • Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0294 282 581, elina.falcao@arcada.fi
  • Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology
    
 • Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0294 282 672, camilla.genberg@arcada.fi
  • Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH)
    
 • Löv, Monica: 0294 282 568, monica.lov@arcada.fi
  • Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH)
    
 • Åkermarck, Erica: 0294 282 809, erica.akermarck@arcada.fi
  • Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing

Hur undviker vi smitta – vad bör vi alla tänka på?

Tvätta händerna

Som alltid när det är influensasäsong är det viktigt att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten (45 sekunder). Har du inte tillgång till tvål och vatten ska du använda handdesinfektionsmedel.  Vi kommer att införskaffa ett större lager med handdesinfektionsmedel att placera ut i mottagningsrum, block och klassrum. Använd engångshanddukar för att torka händerna. Använd inte gemensamma handdukar.

Ta gärna en titt på Institutet för hälsa och välfärds direktiv om hur handtvätt bör ske: https://thl.fi/documents/533963/1449651/THL_k%C3%A4sienpesuohje_A4_TULOSTE.pdf/93937fd1-9368-e4b8-268b-c37417c454cc?t=1582704876307

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Tilläggsinformation

På Institutet för hälsa och välfärds hemsida uppdateras informationen kontinuerligt: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Nyttig information finns även via följande länkar:

https://minedu.fi/etusivu

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetustoimi-ja-koronavirus-valmistaudu-poikkeustilanteisiin-etukateen

https://www.sttinfo.fi/tiedote/koronavirusneuvonta-helsinkilaisille-kaynnistynyt-maanantaina-2-maaliskuuta?publisherId=60590302&releaseId=69875944

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019