Ämnesföreningar

Arcadas studerandekår – ASK

Arcada studerandekår – ASK fungerar som alla Arcada studerandes intressebevakare och service organisation. Arcada studerandekår grundades 1997, då som Arcada studentkår ASKen r.f. en registrerad förening. Sedan augusti 2005 har studerandekårerna vid yrkeshögskolorna i Finland haft en offentligrättslig ställning och en lagstadgad uppgift som studerandes intressebevakare.

ASK har dryga 1 000 medlemmar och övervakar alla Arcada studerandes intressen genom att representera studerande i beslutsfattande organ inom Arcada, samt genom att aktivt delta i verksamheten för Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland r.f. SAMOKs verksamhet. Genom SAMOK är ASK medlem av Studerandes Idrottsförbund r.f. (OLL). ASK är dessutom medlem i Svenska Studerandes Intresseförening SSI, som ger ut Studentblandet, Nordens äldsta studenttidning.

ASK håller hus i Cor-huset som är studerandes egna hus. På andra våningen hittar du ASKs office, där du kan hämta ditt studiekort eller förnya ditt gamla. Här hittar du även vår styrelse och personal ifall du vill komma och hälsa på oss.

Läs mer på studerandekårens webbplats och följ också kårens blogg på Inside Arcada.

Specialföreningarna vid Arcada

På Arcada finns fem aktiva specialföreningar för studenter:

Fyra av de fem specialföreningarna hittar du på Cor-huset, Commedia, HanSe SF, Kult rf och HoSK. TLK hittar du ca hundra meter från Cor-huset i Cornern. Specialföreningarna är registrerade föreningar som samarbetar med studerandekåren för att göra studerandes vardag i Arcada så trevlig som möjligt. Specialföreningarna har specialiserat sig på den mer friformella verksamheten genom att ordna sitzar, resor, stug-veckoslut och övriga evenemang.

Commedia rf

Commedia r.f är en specialförening grundad år 1998 för media- & kulturstuderande vid Yrkeshögskolan Arcada. Vi som en ämnesförening möjliggör mångsidiga händelser, roliga aktiviteter samt diverse evenemang för våra medlemmar och vänner! Våra medlemmar kännetecknas av de klar röda halarna. Commedia är en del av Arcada Studerande kår – ASK, tillsammans med de andra specialföreningarna vid skolan. Tillsammans jobbar vi för att göra din vardag och ditt studieliv det bästa möjliga med att hjälpa dig komma igång och hitta dig fram - skapa vänskaper och kontakter för den gemensamma mångsidiga framtiden inom media.

Utöver de viktiga andra aspekterna av studielivet, våra fina halare och andra evenemang, ordnar vi varje höst en större utflykt för våra nya studerande. Utflykten går med namnet ”Analogtrippen” och baserar sig på en unik och rolig upplevelse under vilket de äldre och nya studeranden får lära känna varandra. Detta är något som vi rekommenderar varmt!

Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Arcada och vi ser framemot att träffa dig. Kika gärna in på våra sociala medier, gilla och följ oss för att se vad vi håller på med!

E-post: commediarf@gmail.com. Du hittar oss även på Facebook och Instagram.

HanSe - Handel och service Studentförening rf

HanSe är ämnesföreningen för alla studeranden inom Företagsekonomi, International Business och Turism på yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors.
Du hittar oss på Facebook.

HoSK - studieföreningen för hälso- och sjukvård vid Arcada

Föreningens syfte är att verka som en stödjande förening för studenterna inom Institutionen för hälsa och välfärd vid Arcada. Föreningen bevakar studenternas allmänna och gemensamma intressen som gäller studier, hälsa och välmående samt bidrar till en god studieupplevelse. HoSKeiterna känns igen på sina gröna halare. Under året ordnas en rad olika aktiviteter och om dessa kan du läsa mer på webbplatsen hosk.fi , på Facebook eller genom att följa HoSK på Instagram.

TLK - Tekniska läroverkets kamratförbund rf.

TLK grundades i januari 1917, för att främja kamratskapet bland studeranden vid Tekniska Läroverket i Helsingfors. Sedan dess har det skett en del strukturella förändringar, men verksamhetsprincipen är ännu den samma. Alla ingenjörsstuderanden vid Yrkeshögskolan Arcada har rätt att ansluta sig till TLK. TLK har ca. 120 studerande medlemmar och ett större antal äldre utdimitterade ständiga medlemmar. En TLK-medlem kan också bli medlem i Arcada studerandekår – ASK, som TLK samt de övriga ämnesföreningarna i Arcada samarbetar med. 

Inom TLK finns det olika klubbar till vilka medlemmar kan ansluta sig. TLK:s högsta beslutande organ är månadsmötet, men den vardagliga verksamheten leds av styrelsen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kamrer, clubbhöfvding, det sociala utskottets ordförande, externa utskottets ordförande, interna utskottets ordförande och informatör. 

TLK medlemmarna känner man igen på den mörkblåa halaren med TLK:s logo i vitt på ryggen. Denna halare bär medlemmarna med stor ära och tradition under de största studiehögtiderna under studieåret.

Mer information om TLK's evenemang hittar du på hemsidan eller Facebook.

Kult rf

Kulturproducentstudenter r.f. är ämnesföreningen för kulturproducentstuderanden vid Yrkeshögskolan Arcada. Kult grundades den 7.9.2012 och verksamheten sattes igång på nytt efter en paus på hösten 2016. Från och med början av året 2018 fick Kult specialföreningsstatus under Arcada studerandekår - ASK och blev den femte ämnesföreningen i Arcada tillsammans med Commedia, HanSe, Hosk och TLK.

Kult är den yngsta och minsta ämnesföreningen i Arcada och jobbar för att bevaka kulturproducentstuderandes intressen. Ni känner igen oss på våra turkosa halare. Vi har nyligen inlett ett samarbete med de finskspråkiga kulturproducentstuderanden i Helsingfors och jobbar för att utvidga vårt samarbete och ordna evenemang för alla kulturproducenter och andra studeranden.

Mer information hittar du på Facebook och Instagram. Om du har frågor kan du kontakta oss per e-post på kult.rf@gmail.com.

Arcada Entrepreneurship Society (AES)

Sen år 2009 har det bland de studerande i Finland växt fram en landsomfattande rörelse kring entreprenörskap. Idag är rörelsen både den största och mest aktiva entreprenörskapssamhället i Europa. 


Arcada Entrepreneurship Society (AES) grundades 2013 för att lyfta fram företagande och företagsamhet i högskolan. Vårt mål är att bygga upp ett ekosystem kring företagande i Arcada och inspirera studenterna vid alla utbildningar till samarbete och entreprenörskap. Vi vill lära studenter att tro på sina drömmar och att inte vara rädda för misslyckande. Vi vill ändra på attityden till företagande och göra det att känns lättillgängligt och någonting som alla vill pröva på.

Våra evenemang ställer inga krav på deltagande, studenter från alla utbildningar är välkomna. Därför är även alla våra evenemang på engelska, så att ingen blir utanför.

Läs mer på AES webbplats, bloggen på Inside Arcada och på Facebook.

Senast uppdaterad

23.10.2018

Uppdateringsansvarig

Kommunikationsenheten