Diploma Supplement

All students graduating from Arcada automatically obtain an appendix to the degree certificate intended for international use called Diploma Supplement.

Diploma Supplement

Vid utexaminering erhåller alla studenter vid yrkeshögskolan automatiskt en bilaga till examensbetyget särskilt avsedd för internationellt bruk som kallas Diploma Supplement.

Webbenkäter

På internet finns det gott om olika gratistjänster där man kan lägga upp en webbaserad enkät.

FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.