Diploma Supplement

All students graduating from Arcada automatically obtain an appendix to the degree certificate intended for international use called Diploma Supplement.

Diploma Supplement

Vid utexaminering erhåller alla studenter vid yrkeshögskolan automatiskt en bilaga till examensbetyget särskilt avsedd för internationellt bruk som kallas Diploma Supplement.

Energy and Materials Technology

What’s the sum of a miniature sized plastics factory, an energy lab, a chemistry lab, over 280 eager engineering students and a number of innovative teachers and researchers in environmental and energy engineering and materials processing tech

Energi- och materialteknologi

Vad får man då man plockar ihop en plastfabrik i miniatyr, ett energilabb, ett kemilabb, över 280 ivriga ingenjörsstudenter och en mängd innovativa lärare och forskare i energi- och miljöteknik och material- och processteknik?

FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.