No study psychologist at Arcada this spring - but we have other support services!

University of Helsinki has terminated the agreement for the study psychology service at Arcada. However, students will still have access to individual guidance for motivation, time management, stress management, life and career management as well as special educational support by study counselor and specialist education teacher Mia Ekström. Make an appointment via mia.ekstrom@arcada.fi.

Ingen studiepsykolog under våren – stöd finns ändå!

Helsingfors Universitet har sagt upp avtalet för studiepsykologtjänsten vid Arcada. Studenter har dock fortsättningsvis tillgång till individuell handledning kring motivation, tidsanvändning, stresshantering, livs- och karriärhantering samt specialpedagogiskt stöd av studievägledare och specialpedagog Mia Ekström. Boka tid via mia.ekstrom@arcada.fi.

Join us in creating a more sustainable campus - join Arcada's Green Office team!

Is the environment and sustainability important to you? Do you want to join us in creating a more environmentally friendly Arcada?

Arcada strives for long-term green sustainability. In 2011, Arcada was awarded the Green Office certification by WWF Finland. Green Office is a concrete environmental program that aims at reducing corporate and office carbon dioxide emissions and ecological footprints.

Var med och skapa en grönare högskola - gå med i Green Office-teamet!

Är hållbarhet och miljötänk viktigt för dig? Vill du vara med och skapa ett grönare Arcada?

För Arcada är det viktigt att tänka hållbart och långsiktigt. 2011 beviljades högskolan Green Office-certifiering av WWF Finland. Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska företags och kontors koldioxidutsläpp och ekologiska fotspår.

Information about the Corona virus

Arcada’s management reviews on daily basis the latest developments concerning the Corona virus (Covid-19) and the necessary contingency plans are currently reviewed. This work includes an active dialogue with Terveystalo and the student health care, as well as monitoring of government instructions from the Institute for Health and Welfare and the Ministry. Our primary task is to minimize the spread of infections and work to ensure that Arcada's operations are disrupted as little as possible.