Arbetets omfattning

Examensarbetets omfattning är 15 sp självständigt arbete. Detta kan utgöra en del av ett större utredningsarbete eller projekt, så att samarbetet både inom och mellan institutionerna fördjupas och utvecklas.

Olika typer av examensarbeten på Arcada

Inom Arcada förekommer examensarbeten av många olika slag och de olika utbildningarna har utformat examensarbetenas form och utförande så att de passar in i utbildningsprocessen.

Choice of supervisor

Every degree thesis shall have a supervisor who is employed at Arcada. The supervisor is designated in the first instance from among teachers in the student's own degree programme. At the same time an assessor of the thesis is designated.

Handledning

Varje examensarbete skall ha en handledare anställd vid Arcada. Handledaren utses i första hand bland lärarna i det egna utbildningsprogrammet. Samtidigt med handledaren utses en granskare för arbetet.