Degree and Master Thesis

The aim of studies at a university of applied sciences is to educate people in the skills of a specific professional area and develop an ability to conceptually analyse issues within that field.

Examens- och masterarbete

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen.