Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Structure of studies

The studies in physiotherapy are tied to year-based study plans and carried out in periods where each academic year consists of four periods.

Studiernas struktur

Studierna i fysioterapi är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser måste avläggas i en bestämd ordning.

Competencies

You achieve a degree equivalent to Bachelor of Engineering.

You gain eligibility to apply for certification e.g. for HVAC planning, supervision or as an energy expert.