Re-examination

Re-exams are arranged by the responsible teacher on a date and time suitable for the course and participating students. Information about when re-exams are arranged can be found in the course description on ASTA and on itslearning.

Omtentamen

En kurs som examineras med tentamen kan omtenteras inom 1 år från det att kursen avslutats. Under denna period ordnas minst 2 omtentamina.

Studiernas struktur

Utbildningen är periodbundet, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången.

Degree Programmes

Here you find information about all the bachelor's and master's programmes the department offers. For each programme you will find detailed information on the studies, internships and exchange studies.

Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.