Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Course contents

The concepts Rehabilitation, Environment,
Universal design and Participation.
Introduction in the Housing Enabler instrument.
Housing adaptations-, aids- and the home-visit
process.

Prerequisites and co-requisites

Basic course in Occupational therapy
The Occupational Therapy process

Previous course names

--

Additional information

All practical training, seminars, workshops and
tutoring are mandatory and absence has to be
compensated.
The international week is mandatory and absence
has to be compensated with a report.

Recommended or required reading

Autti-Rämö,I. Salminen, A-L. Rajavaara, M.
Ylinen,
A.2016.Kuntoutuminen.Duodecim.ISBN 978-951-656-
464-0. Sidorna: 59-62; 206
-214; 247 - 274;347 - 363

Iwarsson, S & Slaug, B.(2000). Housing enabler:
ett instrument för bedömning
och analys av tillgänglighetsproblem i boendet.
Lund : Veten & Skapen HB &
Slaug Data Management

Salminen A-L . (toim). 2003. Apuvälinekirja.
3.painos. Kehitysvammaliitto.
Tammerpaino 2002.Sociaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus

Social- och Hälsovårdsministeriet (2018)
Valtakunnalliset lääkinnällisen
kuntoutuksen apuvälineiden
luovutusperusteet.Opas apuvälinetyötä tekeville
ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille. E-
publikation. Tillgänglig:
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952 External link-
00-3989-9

http://www.enabler.nu External link

Referenslitteratur:

Baum, C. M, & Christiansen, C. H. (2005).
Person- environment-occupation-
performance: An
occupation- based framework for practice. In C.

H. Christiansen, C. M. Baum, and J. Bass-Haugen
(Eds.), Occupational therapy:
Performance, participation, and well-being (3rd
ed.). Thorofare, NJ: SLACK
Incorporated. Kapitel 11.

Kielhofner, G. 2008. Model of Human
Occupation.Theory and Application.
Baltimore: Lippincott Williams &
Wilkins.

Kielhofner, G. 2007. A model of human
Occupation: Theory and Application. 4rd
ed. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins

Tauria,T. , Tero, S. & Tulasalo, A. 2015 Opas
vaikeavammaisille aikuisille
soveltuvista toimintavälineistä ? oikealla
välineellä osallistuminen onnistuu.
Tammerfors: Kehitysvammaisten tukiliitto
tillgänglig:
https://www.tukiliitto.fi/malike/materiaalit/to External link
imintavalineoppaat/

Molin, Martin (2004) Att vara i särklass - om
delaktighet och utanförskap i
gymnasieskolan. Studies from The
Swedish Institute for Disability Research No.
11; Doktorsavhandling.
Linköpings Univeristet, Umeå univeristet.
Tillgänglig: http://www.diva External link-
portal.org/smash/get/diva2:20962/FULLTEXT01.pdf

STAKES (2004)ICF, toimintakyvyn,
toimintarajoitteiden ja tervyden
kansanvälinen luokitus. Gummerus.
Jyväskylä.

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL)/
terveysportt (2019) Toimia-tietokanta.
Tillgänglig:
https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti External link

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL) Handbok
för handikappservice.
Tillgänglig: https://thl.fi/sv/web/handbok-for External link-
handikappservice/pa-
svenska/startsidan

Study activities

 • Lectures - 14 hours
 • Individual- and group instruction - 8 hours
 • Practical exercises - 14 hours
 • Individual studies - 54 hours
 • Internet-based studies - 25 hours
 • - 20 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

Students write in pair an essay on how to enable
occupation and participation for a person in
her/his own environment.

Teacher

 • Arell-Sundberg Marina
 • Werner Tove

Examiner

Arell-Sundberg Marina

Group size

No limit

Assignments valid until

Until date 2018-08-31

The timetable of the course

Vänligen se bokningarna i ARBS

Assessment methods

2021-05-14 - Reports and productions

Course and curriculum search