The course takes place in period

4 (2021-03-22 to 2021-07-31)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The aim of the course is support competence
development
in client work and social services.

Learning outcomes

At the end of the course the student is
expected to
be able to

 • reflect on how you see and take into
  consideration
  children´s needs within pedagogical activities.
  -describe what social education means within
  daycare.
  -understand the meaning av of play for
  children.
 • plan, practice and evaluate pedagogical
  activities
  for children.
 • reflect on cooperation with families and
  other
  partners.
 • explain learning from the perspective of a
  child.

Course contents

Children´s learning
Play
Lifelong learning
Goal, means and methods
Quality and evaluation
Family cooperation
The child as a subject

Previous course names

Socialpedagogik i klientarbete (småbarnsfostran)5
sp

Recommended or required reading

LAGAR OCH STYRDOKUMENT
Lag om småbarnspedagogik
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/201 External link
80540

Lag om grundläggande utbildning
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/199 External link
80628

FN:s konvention om barnets rättigheter.
20.11.1989. Tillgänglig:
https://unicef.se/rapporter-och External link-
publikationer/barnkonventionen

Grunderna för planen för småbarnspedagogik
2018.
https://www.oph.fi/sites/default/files/document External link
s/grunderna-for-planen-
for-smabarnspedagogik-2018_0.pdf

Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014.
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och External link-
examina/grunderna-laroplanen-den-
grundlaggande-utbildningen

Lag om elev- och studerandevård 2013.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/201 External link
31287

LITTERATUR SOCIALPEDAGOGIK
Nivala, E. (2019). Sosiaalipedagogiikka: Kohti
inhimillisempää
yhteiskuntaa. [Helsinki]: Gaudeamus. Kap. 6 OCH
7

Molin, M. & Bolin A. (2018) Socialpedagogisk
handling: i teori och
praktik. Kap. 3
https://www.diva External link-
portal.org/smash/get/diva2:1247514/FULLTEXT01.p
df

LITTERATUR SMÅBARNSPEDAGOGIK
Hundeide, Karsten. 2006. Sociokulturella ramar
för barns utveckling: barns livsvärldar. Lund:
Studentlitteratur.

Juslin Eva & Davidsson Susanne. 2016. Det
resursstarka barnet - resursförstärkande
yrkespraxis för barn under skolåldern.
Tillgänglig:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7048-31-3 External link

Kaskela, M. & Kekkonen, M. 2007.
Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta; opas
varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Helsinki:
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus. Oppaita 63.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/7 External link
7944/OPA2006_063_Stakes.pdf?sequence=1

Lillemyr, Ole. 2013. Lek på allvar: en
spännande utmaning. Stockholm: Liber.

Williams Pia & Sheridan Sonja (red.). 2011.
Barns lärande i ett livslångt perspektiv.
Stockholm:
Liber.

Edfelt, D. (2019). Utmaningar i förskolan: Att
förebygga problemskapande
beteende (Andra upplagan.). Stockholm: Gothia
Fortbildning.

LITTERATUR GRUNDSKOLAN
Kurki, Leena, Nivala, Elina, Sipilä-Lähdekorpi,
Pirkko.2006. Sosiaalipedagoginen sosiaalityö
koulussa.Helsinki. Finn Lectura.

Kristiina Laitinen och Merja Hallantie:
Välbefinnande i morgondagens skola.Ramar för
utveckling av elevvården. Guider och handböcker
2012:4.
http://www.oph.fi/download/141854_Valbefinnande External link
_i_morgondagens_skola.pdf

Lehtinen, T. & Jakobsson-Lundin, J. 2016.
Psykologi
för klassrummet. Lärarförlaget.

Wallin, Aila. 2011. Sosiaalityö koulussa -
avaimia hyvinvointiin. Tietosanoma.Helsinki.

Study activities

 • Lectures - 20 hours
 • Practical exercises - 10 hours
 • Small-group work - 20 hours
 • Individual studies - 85 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Multiform education

Assessment methods

Exams (written-, oral-, home-)

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Passed tutorial participation
Passed written home exam

Teacher

 • Lohi Noora
 • Paakkonen Heikki
 • Söderström Eivor

Examiner

Lohi Noora

Group size

No limit (65 students enrolled)

Assignments valid until

Until date 2021-10-25

The timetable of the course

17.3.2021-25.4.2021

Course enrolment period

2021-01-12 to 2021-03-24

Assessment methods

2021-04-22 - Exams

Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2021-03-17 09:30 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Introduktion i kursen Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69200088913?from=addon Meeting ID: 692 0008 8913 Join by SIP 69200088913@109.105.112.236 69200088913@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 0008 8913 Lohi Noora
2021-03-17 12:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Obligatorisk seminariedag Seminariet ordnas av de småbarnpedagogiska nätverket för samarbete mellan yrkeshögskolor, seminariet är på finska Mera information på Itslearning https://tinyurl.com/ls4xjze8 Lohi Noora
2021-03-17 14:30 - 15:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer, gemensam diskussion efter seminariet Diskussionstillfälle efter seminariet om socionom inom småbarnspedagogik https://arcada.zoom.us/j/69738183037?from=addon Lohi Noora
2021-03-23 10:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 1 Utgångspunkt 1 Här kommer länken till morgondagens basgruppsarbete! h. Eivor ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,945552954#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 945 552 954# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-23 12:30 - 14:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Föreläsning: Elev- och studerandehälsa som stöd för elevens välbefinnande- och om skolkurators roll /Eivor Söderström Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2021-03-24 09:00 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 2 Hej här kommer länk till första basgruppsträffen! h. Eivor utgångspunkt 1 ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,546380081#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 546 380 081# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-24 10:15 - 11:15 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 3 Hej, här kommer länk till vår träff imorgon! h. Eivor Utgångspunkt ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,96113560#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 961 135 60# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-25 09:00 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 4 Utgångspunkt 1 Paakkonen Heikki
2021-03-25 10:15 - 11:45 Barn och unga i pedagogiska miljöer SKolkurator Marina Borgman, Borgå stad. Skolkuratorsarbetet i praktiken. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2021-03-25 13:00 - 14:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 5 Utgångspunkt 1 Paakkonen Heikki
2021-03-25 14:15 - 15:15 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 6 Utgångspunkt 1 Paakkonen Heikki
2021-03-26 18:45 - 20:30 FLEX: Barn och unga i pedagogiska miljöer FLEX: Barn och unga kursintroduktion + start på temaarbete https://arcada.zoom.us/j/61418011925?from=addon Lohi Noora
2021-03-27 09:00 - 12:00 FLEX: Barn och unga i pedagogiska miljöer FLEX: 9.00-10.00 Barn och unga: Föreläsning, Noora 10.15-12.00 Barn och unga: Workshop, Socialpedagogik i styrdokument https://arcada.zoom.us/j/68707248442?from=addon Lohi Noora
2021-03-29 13:00 - 15:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Hem och skola Obligatorisk gästföreläsning: Katarina Perander-Norrgård från Hem och skola föreläser om att skapa goda relationer https://arcada.zoom.us/j/66008748421?from=addon Lohi Noora
2021-03-29 17:00 - 18:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 7 Utgångspunkt 1. https://arcada.zoom.us/j/66383457541?from=addon Lohi Noora
2021-03-29 18:00 - 19:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 8 Utgångspunkt 1 https://arcada.zoom.us/j/66383457541?from=addon Lohi Noora
2021-03-29 19:00 - 20:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 9 Utgångspunkt 1 https://arcada.zoom.us/j/66383457541?from=addon Lohi Noora
2021-03-30 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 1 Bearbetning och tillämpning ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,406416969#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 406 416 969# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-30 14:30 - 15:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Socialhandledare Pia Öhman, yrkesinstitutet Prakticum. Förebyggande arbete och tidigt stöd för studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet. Obligatorisk gästföreläsning.   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Söderström Eivor
2021-03-31 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 2 Bearbetning och tillämpning ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,968698638#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 968 698 638# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-31 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 6 Tema 1 Bearbetning och tillämpning Paakkonen Heikki
2021-03-31 12:00 - 14:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 3 bearbetning och tillämpning ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,13257697#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 132 576 97# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-03-31 13:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 5 Tema 1 Bearbetning och tillämpning Paakkonen Heikki
2021-04-01 09:00 - 11:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417   Workshop om arbetssätt och metoder inom generell och individuell elevhälsa. Bekanta dig med förhandsuppgift på itslearning. /Eivor Söderström Söderström Eivor
2021-04-01 13:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 4 Tema 1 Bearbetning och tillämpning Paakkonen Heikki
2021-04-06 09:00 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 4 Utgångspunkt 2 Paakkonen Heikki
2021-04-06 09:00 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 1 Utgångspunkt 2   länk till gemensamt word dokument: https://arcadauas-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/soderste_arcada_fi/EavHOrCv6bxAnrMqsY36qJQBaXBFKUAWHxUhQcz6ym21Uw   ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,92173964#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 921 739 64# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-06 10:15 - 11:15 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 5 Utgångspunkt 2 Paakkonen Heikki
2021-04-06 12:30 - 13:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 6 Utgångspunkt 2 Paakkonen Heikki
2021-04-06 17:00 - 20:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 9 Bearbetning och tillämpning av tema 1 + Utgångspunkt tema 2 Vi träffas i Teams meet Lohi Noora
2021-04-07 17:00 - 20:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 8 Bearbetning och tillämpning av tema 1 + Utgångspunkt tema 2 Vi träffas i Teams meet Lohi Noora
2021-04-08 09:00 - 10:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Föreläsning om hur vi lär oss. NL https://arcada.zoom.us/j/63815571473?from=addon Lohi Noora
2021-04-08 13:00 - 14:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer BAS 2 Utgångspunkt tenma 2 Hej bas, hoppas ni noterat denna bokning! Bokningen har tyvärr inte synats i er ARbs. Om det blir problem med tidpunkten pga mitt rådd får ni vara i kontakt. h. Eivor ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,931120441#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 931 120 441# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-08 14:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 3 Utgångspunkt ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,360168767#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 360 168 767# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-08 17:00 - 20:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 7 Bearbetning och tillämpning av tema 1 + Utgångspunkt tema 2     Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64451253347?from=addon Meeting ID: 644 5125 3347 Join by SIP 64451253347@109.105.112.236 64451253347@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 644 5125 3347 Lohi Noora
2021-04-09 13:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Workshop: Socialpedagogik i styrdokumenten. Obligatorisk. NL https://arcada.zoom.us/j/69266709081?from=addon Lohi Noora
2021-04-12 13:00 - 14:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Föreläsning: Pedagogisk dokumentation och planering av verksamhet. NL https://arcada.zoom.us/j/66863598557?from=addon Lohi Noora
2021-04-13 09:15 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Folkhälsan webbinarium OBS! Du behöver gå och anmäla dig via länken! Programmet och anmälningslänken hittar du här: https://www.folkhalsan.fi/evenemang/forelasningar/mobbning-och-utanforskap-bland-barn-och-unga---aktuell-forskning-och-konkreta-verktyg/ Lohi Noora
2021-04-14 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 1 Bearbetning och tillämpning ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,567886255#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 567 886 255# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-14 14:00 - 16:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 4 Bearbetning och tillämpning tema 2 Paakkonen Heikki
2021-04-15 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 2 bearbetning och tillämpning ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,791902422#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 791 902 422# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-15 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 6 Bearbetning och tillämpning tema 2 Paakkonen Heikki
2021-04-15 12:30 - 14:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 5 Bearbetning och tillämpning tema 2 Paakkonen Heikki
2021-04-15 14:30 - 16:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Bas 3 bearbetning och tillämpning via länken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MTMyMDZiZGYtOGVkZi00ZmM5LWIyYTUtOGE1MTgyZDAyMTQz@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22,%22Oid%22:%22f1c941f3-dfb3-4c8b-8faa-b33f69e6e2f1%22%7D ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,432174768#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 432 174 768# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2021-04-16 13:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Färdighetsträning: Observera för att se behov https://arcada.zoom.us/j/63829239074?from=addon Lohi Noora
2021-04-16 16:30 - 19:00 FLEX: Barn och unga i pedagogiska miljöer Generell och individuell elevhälsa - introduktion och workshop. Närmare information om förhandsuppgift på itslearning./Eivor Söderström   Eivor Söderström is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/7636117417   Meeting ID: 763 611 7417   Join by SIP 7636117417@109.105.112.236 7636117417@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 763 611 7417 Söderström Eivor
2021-04-17 10:45 - 15:00 FLEX: Barn och unga i pedagogiska miljöer FLEX: 10.45-12.00 Temaseminarium Barn och unga 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Barn och unga: Basgruppsträffar tema 2 Bearbetning och tillämpning https://arcada.zoom.us/j/64304595039?from=addon Lohi Noora
2021-04-19 09:00 - 10:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Temaarbetet i grupper introduceras. Obligatoriskt. https://arcada.zoom.us/j/68617405173?from=addon Lohi Noora
2021-04-19 12:00 - 16:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupperna jobbar självständigt med olika teman
2021-04-20 09:00 - 16:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupperna jobbar självständigt med olika teman
2021-04-21 09:00 - 11:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer, temaseminarium Temaseminarium https://arcada.zoom.us/j/66842024919?from=addon Lohi Noora
Söderström Eivor
2021-04-22 09:00 - 19:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, hemexamination Lohi Noora
2021-04-23 09:00 - 19:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, hemexamination Lohi Noora
2021-04-24 09:00 - 19:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, hemexamination Lohi Noora
2021-04-25 09:00 - 19:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, hemexamination Lohi Noora

Course and curriculum search