Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The aim of the course is that the student deepens his/her knowledge about social problems, marginalisation, social exclusion and risk society from different point of views.

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected to be able to

 • clarify and discuss the term risk society also he or she will reflect on the position of the individual in the changing postmodern society.
 • identify and clarify different sorts of social problems.
 • see different kinds of risks that leads to social exclusion and marginalization.
 • analyse and discuss facts that influence on social inclusion and understand the importance of preventing work
 • describe different perspectives of social problems and associate this to a perspective of social education

Prerequisites and co-requisites

Learning and Introduction
The Connections between the Human Being and the Environment
Life span psychology
The Welfare of the Human Being and Finnish Society

Previous course names

SO-2-023 (0) - Sociala problem och socialpedagogiskt arbete 1

Additional information

PBL examination (1-5)
Tutorials (1-5)
The examination and the tutorials should both be accomplished before getting the final grade.

Recommended or required reading

Blomqvist, P & Rothstein, B. 2005. Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn. Stockholm: Agora

Eriksson, L., Hermansson, H-E., Münger, A-C. (red.) 2004. Socialpedagogik och samhällsförståelse. Teori och praktik i socialpedagogisk forskning. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion AB. Framförallt kapitlen av Sting: ”Dum eller klok? Sociala bildningsperspektiv i kunskapssamhället”, samt Nygård: ”Från gemenskap till utanförskap – om de arbetslösa i den politiska diskussionen”.

Julkunen, R. 2001. Suunnanmuutos – 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Tampere: Vastapaino

Giddens, A. 2007. Sociologi. Lund: Studentlitteratur Speciellt kap. 10: Fattigdom och kap. 11: Global orättvisa

Goffman, E. 2005. Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts

Heikkilä, M. & Karjalainen, J. 2000. Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros. Tampere: Gaudeamus

Kurki, L. & Nivala. E. (toim.). 2006. Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen. Johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere: Tampere University

Lidskog, R., Sandstedt, E., Sundqvist, G. 1997. Samhälle, risk och miljö. Lund: Studentlitteratur (OBS! Kapitel 6:Ulrich Beck och risksamhället, kap. 7: Anthony Giddens och det moderna samhällets risker, samt kap. 8: Mary Douglas och den kulturella klassifikationen av risker)

Lindberg. I. 1999. Välfärdens idéer. Globaliseringen, elitismen och välfärdsstatens framtid. Stockholm: Atlas

Meeuwisse, A, & Swärd, H. (red.). 2002. Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och kultur

Strandell, H., Julkunen, I. & Lamminen, K: Det normalas lockelse – berättelser från marginalen. Socialvetenskaplig tidskrift nr 2. 2004

Articles
Tulva, T. (toim.). 2005. Lapsen kasvuympäristö ja sosiaaliset taidot. OBS; artikel av Forssén, K. Lasten kyöhyys 2000-luvun Suomessa.

Study activities

 • Lectures - 30 hours
 • Tuition managed by students but supervised by the teacher - 18 hours
 • Individual studies - 85 hours

Workload

 • Total workload of the course: 133 hours
 • Of which autonomous studies: 85 hours
 • Of which scheduled studies: 48 hours

Mode of Delivery

Multiform education

Assessment methods

Exams

Teacher

 • Arla Cederberg
 • Johansson Taina
 • Kiukas Carina
 • Sigfrids Ingmar

Examiner

Kiukas Carina

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

The timetable of the course

Kursen inleds med introduktionsföreläsning 2.9 kl.10:15.
Utöver föreläsningar tisdagar 2.9 - 24.10 omfattar kursen ett heldagsseminarium fredagen den 5.9 som är obligatoriskt för deltagarna. Till kursen hör också 6 obligatoriska basgruppsträffar, se skillt ARBS enligt basgruppsindelning.
Kursen examineras med PBL examination fredagen den 24.10 kl. 13:00 - 16:00.
Omtentamen 12.12.2008 och 13.2.2009.

Assessment methods

2008-10-24 - Exams

Course and curriculum search