The course takes place in period

  • 1 (2019-08-01 to 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 to 2019-12-31)

Level/category

Professional studies

Teaching language

English

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

10 cr

Competency aims

The aim of the course is to develop the
student's clinical competence to improve her/his knowledge about and capacity
to act in the context of mental health care.

Tämän kurssin tarkoituksena on kehittää
opiskelijan kliinistä osaamista ja lisätä
opiskelijan tietoja ja kykyä toimia
mielenterveyshoitotyössä.

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected
to be able to,
Oppimistavoitteet harjoittelujaksolle:

Theoretical competence:
Teoreettinen osaaminen
-Knows the structure of psychiatric health care
system
Omaa tietoa psykiatrisesta
terveydenhuoltojärjestelmästä

-Has knowledge about mental health and
disturbances in mental
health
Omaa tietoa mielenterveydestä ja eri
mielenterveyden häiriöistä

Competence to act in practical situations:
Osaaminen käytännön tilanteissa

-Understands the special aspects of the
processes
in mental
health care and has capacity to apply this
Ymmärtää psykiatrisen hoitoprosessin
ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä

-Is able to identify, meet and take care of
patients suffering from
different kind of mental problems and illnesses
Osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa erilaisista
psyykkisistä ongelmista ja sairauksista kärsiviä
potilaita

-Can participate in planning, realizing and
evaluation of patient
care, furthermore has capacity to create an
individual plan for
patient care
Pystyy osallistumaan hoidon suunnitteluun,
toteuttamiseen ja arviointiin sekä laatimaan
kirjallisen hoitosuunnitelman

-Understands the meaning of caring relationship,
furthermore has
capacity to use the self to promote patient's
mental health
Mieltää hoitosuhteen merkityksen ja pystyy
tietoisesti käyttämään omia taitojaan potilaan
terveyden edistämiseksi

Ethical competence:
Eettinen osaaminen
-Can apply ethical principles in psychiatric
context
Osaa soveltaa eettisiä periaatteita
psykiatriseen ympäristöön

-Is aware about own capacities and limits,
furthermore can use
counseling as a professional tool for self
development
Tiedostaa omat rajansa ja osaamistasonsa, sekä
pystyy hyödyntämään ohjausta oman ammatillisen
kasvun kehittämisessä

-Understands variations in the phenomena of
closeness and
distance in psychiatric care
Ymmärtää läheisyys/etäisyys ilmiön variaatioita
psykiatrisessa hoitotyössä

Prerequisites and co-requisites

Theoretical studies in psychiatric care,
furthermore theoretical
and practical studies from study year 1 and 2.
Medical calculation exam must be valid according to Arcada instructions.

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
practical studies
and assignments related to the practical studies.

Teacher

Savolainen Jari

Examiner

Savolainen Jari

Group size

No limit (26 students enrolled)

Assignments valid until

Until further notice

Course enrolment period

2019-08-12 to 2019-09-08

Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2019-11-11 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-12 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-13 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-14 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-15 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-18 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-19 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-20 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-21 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-22 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-25 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-26 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-27 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-28 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-11-29 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-02 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-03 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-04 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-05 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-06 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-09 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-10 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-11 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-12 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-13 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-16 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-17 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-18 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing
2019-12-19 08:00 - 16:00 Clinical practice: Psychiatric Nursing

Course and curriculum search