The course takes place in period

  • 3 (2023-01-01 to 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 to 2023-07-31)

Level/category

Extension studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Optional

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

4

Total number of ECTS

10 cr

Competency aims

Is able to manage small-scale media productions

Learning outcomes

Students will understand mass media as a system of
interrelated
forces, including historical foundations,
technological advances,
economic dynamics, regulatory constraints, and
ethical concerns.
 
Students will be able to grasp the complex
relationship between
communication/media theories and a diverse set of
individual,
social, and professional practices.
 
Students will understand the underlying
philosophical
assumptions of, and be able to apply, one or more
communication
research methods to address a range of media texts
and
audiences, production and technological practices,
and relevant
social issues.
 
Students will comprehend the foundations, process,
and practices
of writing for and about the media, and
demonstrate proficiency in
writing in one or more professional media writing
applications.
 
Students will be able to conceptualize, design,
and produce one or
more works in media based on effective principles
and practices
of media aesthetics for a target audience.
TECHNICAL SKILLS AND ENTREPRENEURSHIP in its
domain ?
Students have mastered the key tools to manage the
realization of
customer orders and to realize personal artistic
projects. ?
Students are aware of the social appearance, needs
and
requirements. ? Students know the appropriate
business
arrangements and practices in their field.
EXPERTISE TO CREATE A PROFESSIONAL IDENTITY ?
Students
have the ability to identify themselves in their
industry. ? Students
know the situation of the professionals in the
industry and have
the ability to see continuous changes in society
and their own
professional role. ? Students can view / create
jobs for
themselves. ? Students have the ability to
communicate about
their own position in the media / cultural field.

Course contents

Breddstudier som självständigt projektarbete.

Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i
kurser gäller för
vitt skilda typer av projekt, där den kreativa
processen står i centrum.
Ofta gör studenten dessa studier inom ramarna för
det arbete de gör
ute på kulturfältet.
Genom breddstudien fördjupar eller breddar
studeranden sin
kompetens och förståelse.
Breddstudier som självständigt projektarbete kan
vara:

- Produktion av verk, projekt och initiativ som
innebär en kreativ
process (t.ex. musikproduktion, manuskript,
föreställning, spel, film,
dokumentär, radioprogram, app)
- Förmedling av verk, projekt och initiativ i
olika sammanhang (t.ex.
festival, klubb, utställning)
- Produktioner som skapar en mötesplats mellan
studenter,
konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex.
seminarium)

Till produktionen ska studenten lägga skriftliga
uppgifter i form av
Inlärningsplan och Analys och en
presentation (Projektpresentationer inför andra
studerande ordnas 3
gånger i året).

I samråd med den som ansvarar för kursen gör
studenten upp
följande:

1. Inlärnings- och litteraturplan:
Ur planen ska det klart framgå vad studenten
ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur
detta påverkar
studentens yrkesidentitet. Ur litteraturplanen
framkommer vilken
litteratur
studeranden tänker fördjupa sig i för att förstå
kontexten för
projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5
akademiska artiklar,
eller/och en till två böcker.
Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord.
Du går till
Arcadas bibliotek och bokar en tid med en
informatiker. (Du kan
också göra det via nätet.) Tillsammans med
informatikern söker ni
relevant litteratur för litteraturplanen. Den
kursansvariga ska
sedan godkänna planen.
OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor.

2. Projektpresentation (den presentation i t.ex.
PPT format som du
använder som botten på Presentationsdagen.

3. Analys: På basen av litteraturen i
litteraturplanen skriver
Du en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas
skrivguide!) kring ett
ämne
som du kommit överens om med den med
kursansvariga. Deadline
2-3 veckor efter presentation (Analysen får lämnas
in tidigare) eller
enligt överenskommelse med ansvarig lektor.

Examination:
Presentationen bedöms med vitsord
underkänt/godkänt och är en
obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd
presentation
bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen.
Vitsord på skalan 2-5
kräver
att du också gör Inlärnings-och litteratur plan
och den Analys som
beskrivs ovan.
I de skriftliga uppgifterna bedöms, tekniskt
utförande, innehåll,
språkbehandling, analys, inlämning i tid.

Prerequisites and co-requisites

none

Previous course names

valfria

Additional information

none

Study activities

Project- and production work/artistic activities - 270 hours

Workload

  • Total workload of the course: 270 hours
  • Of which autonomous studies: 270 hours
  • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following
examinations:
Examination 1 ....
Examination 2.... etc.
(examinations include written examination tests,
demonstrations
and
presentations, reports and produktions, essays,
and also presence
at
specified occasions)

The examinations contribute to the final grade as
follows: ...

Examiner

Träskman Tomas

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

Course enrolment period

2022-12-26 to 2023-01-22

Course and curriculum search