The course takes place in period

  • 3 (2022-01-01 to 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 to 2022-07-31)

Level/category

Extension studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Optional

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

4

Total number of ECTS

10 cr

Competency aims

Is able to manage small-scale media productions

Learning outcomes

Students will understand mass media as a system of interrelated forces, including historical foundations, technological advances, economic dynamics, regulatory constraints, and ethical concerns.   Students will be able to grasp the complex relationship between communication/media theories and a diverse set of individual, social, and professional practices.   Students will understand the underlying philosophical assumptions of, and be able to apply, one or more communication research methods to address a range of media texts and audiences, production and technological practices, and relevant social issues.   Students will comprehend the foundations, process, and practices of writing for and about the media, and demonstrate proficiency in writing in one or more professional media writing applications.   Students will be able to conceptualize, design, and produce one or more works in media based on effective principles and practices of media aesthetics for a target audience. TECHNICAL SKILLS AND ENTREPRENEURSHIP in its domain ? Students have mastered the key tools to manage the realization of customer orders and to realize personal artistic projects. ? Students are aware of the social appearance, needs and requirements. ? Students know the appropriate business arrangements and practices in their field. EXPERTISE TO CREATE A PROFESSIONAL IDENTITY ? Students have the ability to identify themselves in their industry. ? Students know the situation of the professionals in the industry and have the ability to see continuous changes in society and their own professional role. ? Students can view / create jobs for themselves. ? Students have the ability to communicate about their own position in the media / cultural field.

Course contents

Breddstudier som självständigt projektarbete. Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i kurser gäller för vitt skilda typer av projekt, där den kreativa processen står i centrum. Ofta gör studenten dessa studier inom ramarna för det arbete de gör ute på kulturfältet. Genom breddstudien fördjupar eller breddar studeranden sin kompetens och förståelse. Breddstudier som självständigt projektarbete kan vara: - Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ process (t.ex. musikproduktion, manuskript, föreställning, spel, film, dokumentär, radioprogram, app) - Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang (t.ex. festival, klubb, utställning) - Produktioner som skapar en mötesplats mellan studenter, konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex. seminarium) Till produktionen ska studenten lägga skriftliga uppgifter i form av Inlärningsplan och Analys och en presentation (Projektpresentationer inför andra studerande ordnas 3 gånger i året). I samråd med den som ansvarar för kursen gör studenten upp följande: 1. Inlärnings- och litteraturplan: Ur planen ska det klart framgå vad studenten ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur detta påverkar studentens yrkesidentitet. Ur litteraturplanen framkommer vilken litteratur studeranden tänker fördjupa sig i för att förstå kontexten för projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5 akademiska artiklar, eller/och en till två böcker. Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord. Du går till Arcadas bibliotek och bokar en tid med en informatiker. (Du kan också göra det via nätet.) Tillsammans med informatikern söker ni relevant litteratur för litteraturplanen. Den kursansvariga ska sedan godkänna planen. OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor. 2. Projektpresentation (den presentation i t.ex. PPT format som du använder som botten på Presentationsdagen. 3. Analys: På basen av litteraturen i litteraturplanen skriver Du en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas skrivguide!) kring ett ämne som du kommit överens om med den med kursansvariga. Deadline 2-3 veckor efter presentation (Analysen får lämnas in tidigare) eller enligt överenskommelse med ansvarig lektor. Examination: Presentationen bedöms med vitsord underkänt/godkänt och är en obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd presentation bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen. Vitsord på skalan 2-5 kräver att du också gör Inlärnings-och litteratur plan och den Analys som beskrivs ovan. I de skriftliga uppgifterna bedöms, tekniskt utförande, innehåll, språkbehandling, analys, inlämning i tid.

Prerequisites and co-requisites

none

Previous course names

valfria

Additional information

none

Study activities

Project- and production work/artistic activities - 270 hours

Workload

  • Total workload of the course: 270 hours
  • Of which autonomous studies: 270 hours
  • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the following examinations: Examination 1 .... Examination 2.... etc. (examinations include written examination tests, demonstrations and presentations, reports and produktions, essays, and also presence at specified occasions) The examinations contribute to the final grade as follows: ...

Examiner

Träskman Tomas

Home page of the course

https://arcada.itslearning.com/

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

Course enrolment period

2021-12-24 to 2022-01-20

Kurs och studieplanssökning