The course takes place in period

 • 1 (2021-08-01 to 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 to 2021-12-31)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

Det självständiga arbetet ska träna studenterna
att utveckla och behandla ett
företagsekonomiskt område samt utifrån
vetenskapliga utgångspunkter kritiskt granska
rapporter skrivna av andra kursdeltagare.
Det självständiga arbetet ska behandla ett valt
huvudområde i linje med de kursval (inriktning)
som
studenten gjort.

Learning outcomes

Kunskap och förståelse
för att tillämpa och integrera erhållna kunskaper
i
tidigare kurser i företagsekonomi för att
undersöka en vald frågeställning
och självständigt beskriva ett problemområde

Färdighet och förmåga
samt visa prov på att självständigt genomföra
ett
vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
samt undersöka på vilket sätt slutsatserna i den
egna uppsatsen bidrar till tidigare forskning
inom ämnesområdet

Course contents

Kursen inleder studerandes skrivandet av
slutarbetet och den avslutande examinationen
består av kapitel 1,2 och 3 i slutarbetet.
Kursens övergripande innehåll är att ge
studenterna förmåga att kunna planera och
genomföra ett självständigt vetenskapligt
arbete. Kursen skall ge studenterna möjligheter
att
kunna tillämpa och integrera erhållna kunskaper
i tidigare kurser för att undersöka ett visst
fenomen av eget intresse.Studenterna ges också
möjligheter att träna sig när det gäller
informationssökande som är en väsentlig del
av att skriva ett vetenskapligt arbete.
Slutligen hjälper kursen studenterna att kunna
förstå och använda sig av de olika
vetenskapliga metoder som står till buds för
att undersöka ett valt fenomen.

Prerequisites and co-requisites

För att få delta i kursen förutsätts det ett
minimum av
registrerade 105 sp. Poängen erhållna för
praktiken kan inte
ingå i detta.

Additional information

Kursen är inledningen på studentens
lärdomsprov!
Genom att i början av kursen delta aktivt och
lämna en tilltänkt rubrik (och idé) inom utsatt tid, tilldelas studenten
sin handledare för examensarbetet.

Recommended or required reading

Bryman A, & Bell, E. Företagsekonomiska metoder.
Senaste tillgängliga version. Samt övrigt utdelat
och rekommenderat material.

Study activities

 • Individual- and group instruction - 30 hours
 • Practical exercises - 30 hours
 • Project- and production work/artistic activities - 30 hours
 • Individual studies - 35 hours
 • Seminars - 10 hours
 • Seminariekursen är integrerad med kursen "Akademiskt skrivande" och "Metodik" - 0 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Demonstrations and proficiency exams
 • Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

Kursen examineras genom bedömning av studerandes prestationer
under kursens gång. Den avslutande examinationen består av kap 1,2
och 3 i examensarbetet. Hänsyn tas även till processen som lett fram
till den färdiga uppsatsen, vilket innefattar moment som aktivt
deltagande, självständighet och
argumentationsförmåga.Bedömningen skall vara individuell.

Alla delmoment bör lämnas in enligt där angivna instruktioner.
Studerande som låter bli att lämna in ett delmoment kommer att
avlägsnas ur kursen och uppmanas att delta i följande kurstillfälle.

Teacher

 • Adlercreutz Erica
 • Fabricius Susanna
 • Forsström Mikael
 • Henriksson Robert
 • Stenius Andreas
 • Tigerstedt Christa
 • Wehren Anna

Examiner

Fabricius Susanna

Group size

No limit (28 students enrolled)

Assignments valid until

12 months after course has ended

The timetable of the course

Obligatorisk närvaro under introduktionstillfället enligt tidtabell
angiven i itslearning.

Course enrolment period

2021-08-09 to 2021-08-29

Assessment methods

 • Date will be announced later - Demonstrations and presentations
 • Date will be announced later - Reports and productions
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2021-09-03 09:15 - 11:15 Seminarier och lärdomprov (höst) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63386532069 Introtillfället i ZOOM. Obligatorisk närvaro Adlercreutz Erica
Fabricius Susanna
Forsström Mikael
Henriksson Robert
Stenius Andreas
Wehren Anna
2021-09-13 14:30 - 16:00 Seminarier och lärdomprov (höst) En diskussion om syfte och forskningsfrågor kl 14.30-15.15 A disucussion about chapter 1, rq and aim at 15.15-16. Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68092158408?from=addon Meeting ID: 680 9215 8408 One tap mobile +493056795800,,68092158408# Germany +496938079883,,68092158408# Germany Dial by your location +49 30 5679 5800 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany Meeting ID: 680 9215 8408 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cvUGmFVqq Join by SIP 68092158408@109.105.112.236 68092158408@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 680 9215 8408 Tigerstedt Christa
2021-11-04 13:00 - 14:30 Seminarier och lärdomprov (höst) Janne Nyström from library Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64577674879 Meeting ID: 645 7767 4879 Nyström Janne

Course and curriculum search