Level/category

Professional studies

Teaching language

English

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

10 cr

Learning outcomes

After completing this practical rotation, the student is expected to be able to / harjoittelun päätyttyä, opiskelija osaa: Theoretical knowledge / teoreettinen tieto integrate knowledge from different sciences/courses such as anatomy, physiology, pharmacology,microbiology, pathology, internal medicine, surgery as well as nursing sciences / osaa integroida tietoa eri osaalueilta kuten anatomia ja fysiologia, mikrobiologia, sisätaudit, kirurgia, ja hoitotyö apply the nature of internal medicine and surgical care to form a comprehensive picture of the care process / osaa soveltaa tietoja ja taitoja sisätautisen ja/tai kirurgisen potilaan hoidosta muodostaakseen kokonaiskuvan potilaan hoitotyön prosessista understand what resources are available to health professionals when caring for patients with internal medicine and surgical issues / ymmärtää mitä resursseja hoitajalla on käytettävissään sisätauti- tai kirurgisen potilaan hoidossa understand the importance of communication during care / ymmärtää kommunikaation merkityksen potilaan hoidossa Capacity in practical situations/ taidollinen osaaminen improve the patient's well-being by creating a caring relationship / osaa parantaa potilaan hyvinvointia luomalla hyvän hoitosuhteen potilaaseen possess basic nursing care skills, such as; meet the patient's personal hygiene needs, nutritional needs, and monitor the patient's vital signs / hallitsee hoitotyön perustaidot (henkilökohtainen hygienia, ravitsemus, vitaalinen ottaminen) apply the treatment process, for example, to observe/assess, analyze, plan and implement basic care / hallitsee hoitoprosessin; osaa tarkkailla, arvioida, suunnitella ja toteuttaa hoitoa meet the patient's underlying problems, needs, and desires, and increasingly see the patients’ whole care picture / osaa vastata potilaan hoityön tarpeisiin ja hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa ja hahmottaa potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suhteessa hoitotyön prosessiin ja sen tavoitteisiin ja toetutukseen be able to administer enteral, subcutaneous and intramuscular medications / osaa antaa lääkkeitä eri antotavoilla see the patient's health resources, and health obstacles, and can take these into consideration while administering care / näkee potilaan voimavarat ja terveyden uhat ja osaa ottaa nämä huomioon hoitotyössä document on patient care/condition (record keeping, end of shift report) with the language unit is using/ osaa dokumnetoida potilaan asioita sekä suullisesti että kirjallisesti osastolla käytettävällä kielellä provide for the needs of the patient during end of life / osaa toteuttaa saattohoitoa Ethical Attitude /eettinen ajattelu be aware of their own level of competence and seek guidance when knowledge and skills are lacking / opiskelija on tietoinen omasta eettisestä ajattelustaan ja osaa etsiä ohjausta tai tietoja niitä tarvitessaan follow the ethical guidelines for care / osaa noudattaa eettisiä toimintaohjeita understand the importance of confidentiality / ymmärtää salassapitosäädösten merkityksen understand the importance of ethics in cooperation between staff and the patients’ family members / ymmärtää yhteistyön merkityksen potilaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä

Prerequisites and co-requisites

The student must have accomplished the following courses: Clinical care Clinical Practice: Clinical Nursing II Clinical Practice: Practical training Medication Administration and Patient safety course Dosage Calculation exam must be valid.

Additional information

The practical placements are reserved in Jobiili and training is done during the time it is in the curriculum. Place must be booked at least 2 weeks before the start of the practice so there is time to confirm the place. Confirmed practical training place must be cancelled 2 weeks before the start in case of that student is not able to attend the training. The CV needs to be updated before reservation is made. Inform the teacher that you are going to practical training via e- mail after booking the place. The course has an Its learning page where all information about practical training can be found. Sign in for course before training starts.

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment requirements

Approved practical training Approved assignments in Itslearning

Teacher

  • Gray Pamela
  • Mannevaara Pauleen

Examiner

Mannevaara Pauleen

Home page of the course

https://arcada.itslearning.com/

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

Course and curricula search