Level/category

Professional studies

Teaching language

English

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

Scroll down for Finnish During this course the student continues to develop her/his competence in contextual clinical care. The student continues to deepen competence in the assessment and care of the patient in critical condition within the context of an intensive unit, operating theatre including anesthesia. In Finnish: Opiskelija kehittää osaamistaan kliinisessä hoitotyössä. Opiskelija syventää osaamistaan kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä, mihin kuuluvat tehohoitotyö, leikkaussali hoitotyö ja anestesiahoitotyö.

Learning outcomes

Scroll down for Finnish By the end of the course the student is expected to be able to: - verbalize, discuss and participate during contact days in the simulation/skill development center. Theme: main principles, responsibility of the professional nurse when caring for clients in the critical care unit/operating room setting including anesthesia. (Additional learning objectives can be found for each module on the learning platform) In Finnish: Kurssin päätyttyä opiskelijan odotetaan osaavan: kommunikoida ja keskustella sekä osallistua lähiopetus päiville simulaatio keskuksessa. Teema: hoitotyön keskeiset toiminnot, tehtävät ja vastuu tehohoitotyössä ja leikkaussalityössä sisältäen anestesiahoitotyön. (Vaihtoehtoiset oppimistavoitteet löytyvät jokaisen kurssin oppimisalustalta)

Course contents

Scroll down for Finnish An introduction to intensive care nursing. (2sp) An introduction to anesthesia (nursing) (2sp) An introduction to surgical scrub/circulating nurse in the operation theatre (1sp) (see itslearning for additional course contents) In Finnish: Johdanto tehohoitotyöhön (2op) Johdanto anestesiahoitotyöhön (2op) Johdanto leikkaussali hoitotyöhön (instrumenttihoitajan ja valvovan hoitajan tehtävät) (1op) (Lisää itsLearning-oppimisympäristössä)

Prerequisites and co-requisites

Scroll down for Finnish The student has accomplished the following courses (student has a grade in): Anatomy and physiology Medication administration and patient safety Clinical care I & Clinical care II. The student has to have one practical training accomplished before coming to the course. In Finnish: Opiskelijalla on oltava suoritettuina seuraavat kurssit: Anatomia ja fysiologia Lääkehoito ja potilasturvallisuus Kliininen hoitotyö I ja Kliininen hoitotyö II. Opiskelija on suorittanut vähintään yksi ohjattua harjoittelua ennen kurssille osallistumista.

Previous course names

Clinical care IV

Additional information

Participation during contact days in the simulation center and a passing grade in theoretical exam are compulsory to accomplish this course. In Finnish: Osallistuminen lähiopetuspäiville simulaatiokeskuksessa ja hyväksytty tentti ovat edellytyksiä kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Recommended or required reading

Additional materials are found on itslearning (In Finnish: Vaihtoehtoiset oppimismateriaalit läytyvät itsLeaning-oppimisympäristöstä. * Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut sjuka vuxna. Prioriteringar vid bedömning och omhändertagande. Studentlitteratur. AS ALTERNATIVE TWO * Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande omhändertagande av akut sjuka personer - en bok för sjuksköterskor. Studentlitteratur AND * Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. Studentlitteratur (kap 1-15) * Aktuella artiklar och forskningar * Föreläsningsmaterial Referenslitteratur: * Castrén, M et al 2009. Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY * Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk teknik. Teori, planering och genomförande. (kapitel om CV kateter) Studentlitteratur Niemi-Murola, L., Metsävainio, K., Saari, T., Vahtera, A., Vakkala, M. 2016. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. Duodecim (valda delar) * Ruokonen, E., Ala-Kokko, T., Koivula, I., Parviainen, I. (toim) 2014. Akuuttihoidon lääkkeet. Duodecim. (valda delar)

Study activities

 • Lectures - 2 hours
 • Individual- and group instruction - 27 hours
 • Practical exercises - 40 hours
 • Internet-based studies - 50 hours
 • - 16 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Demonstrations and proficiency exams

Assessment requirements

Scroll down for Finnish To pass the course the student has to accomplish the following: Participate in skill development and simulation activities. Participate in theoretical studies/activities on itslearning.Pass the written exam In Finnish: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää: Osallistumista käytännön harjoituksiin ja simulaatioihin. Osallistumista teoreettisiin opintoihin/aktiviteetteihin itsLearning- oppimisympäristössä. Tentin hyväksyttyä suorittamista.

Teacher

 • Karbin Daniela
 • Kielo Emilia
 • Mannevaara Pauleen
 • Villikka Denise
 • Gray Pamela

Examiner

Villikka Denise

Home page of the course

https://arcada.itslearning.com/

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

The timetable of the course

See ARBS and itslearning for the course schedule

Assessment methods

 • Date of examination will be announced later - Exams
 • Date will be announced later - Demonstrations and presentations

Course and curricula search