Level/category

General studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The overall aim of the course is that the student knows the basic and scientific range of inspirational working models and rehabilitation for older adults.

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected to see her/himself as a sociocultural inspiration in elderly care.

Course contents

Aims for this course are that student can - support and inspire older people to creative activities in every day life - use different methods in every day contact and work with older people, e.g methods in communication, reminiscence, networking - meet older people with respect both individually and in groups - plan and lead activities in group for older people - show trial in scientific data collection, handling and writing - seek, use and handle actual scholarly reports from a interdisciplinary perspective - can present activities for older people can write an individual scientific report

Prerequisites and co-requisites

none

Recommended or required reading

Reference Literature: Andersson,L.(red.) 2002. Socialgerontologi. Studentlitteratur. Lund Almberg,B. 1994. Fånga stunden. Liber. Stockholm Atchley, R.C. 2004. Social forces and aging: an introduction to social gerontology. Wadsworth. Belmont. Dehlin, O & al. 2000. Gerontologi. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Del 1. Natur och kultur. Falköping Eliasson, R. 2000. Omsorgens skiftningar. Begreppet, vardagen, politiken, forskningen. Studentlitteratur. Lund Ellström, E & Ekholm,B & Ellström P-E. 2003. Verksamhetskultur och lärande. Om äldreomsorgen som lärandemiljö. Studentlitteratur. Lund Erwin,K.T.1996. Group techniques for aging adults:putting geriatric skills enhancement into practice. Taylor&Francis. Washington D.C Hagberg & Rantanen, T. 2004. Den åldrande människans psykologi. Ett livsloppsperspektiv. Studentlitteratur, Lund. Heap, K. 1995. Samtal med äldre. Del 1. Liber. Stockholm Heikkinen, E & Marin, M. (toim) 2002. Vanhuuden voimavarat. Tammi. Del 2. Helsinki Kurki, L. 2007. Innostava vanhuus. Finn Lectura. Suomi, a & Hakonen, S. 2008. Kuluerästä voimavaraksi. Sosiokulttuurinen puheenvuoro ikääntymiskysmyksiin.. PS-kustannus. Jyväskylä Tornstam. L. 1998. Åldrandets socialpsykologi. Rabén-Prisma. Del 2. Stockholm Thorslund, M & Wånell, S-E. 2006. Åldrandet och äldreomsorgen. Studenlitteratur. Lund Uutela, A & Ruuth, J-E. 1994. Muuttuva vanhuus. Gaudeamus. Tampere Vaarama, M & Hakkarainen, A & Laaksonen,S. 1999. Åldersbarometern 1998. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 1999:3. Helsingfors Winqvist, M. 1999. Den åldrande familjen. Om vuxna barn och deras hjälpbehövande föräldrar Öberg, P. 2003. Livet som berättelse. Om biografi och åldrande. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Siences 62 Öberg, P. 1998. Åldrandet i livshistorieperspektiv. Social forskning 3: 13-15 Öberg, P. 2001. Ålderism hos de alder. Äldre i centrum 15 (3) Öberg, P. 2002. Livslopp i förändring. I L Andersson (Red) Socialgerontologi (s 44- 63). Studentlitteratur. Lund Öberg. P. 2005. Den åldrande kroppen. Samhälleliga bilder och äldres egna erfarenheter. I E Jeppsson Grassman & L-C. Hydén (Red.) Kropp, livslopp och åldrande. Studentlitteratur. Lund Öberg, P. 2003. Bakom hotbilder och solskenshistorier. Våra attityder till äldre – i siffror. Äldre i centrum 16 (3) Öberg, P. 2004. Äldres sexualitet – en del av det goda åldrandet. Äldre i centrum 16 (3) Öberg, P. 2005. Åldrandet i ett föränderligt samhälle – en utmaning för sociologisk forskning. Sociologisk forskning 3: 19-26 Reports: Healthy Ageing – a challenge for Europe, The Swedish National Institute for Public Health. R 2006: 29 www.healthyageing.nu FYSS 2008: www.fyss.se Publikationer: Folkhälsoinstitutet i Sverige. www.fhi.se - Multisjuklighet och demens – vad kan förebyggas? - Bättre hälsa hos äldre http://www.fhi.se/shop/material_pdf/battrehalsahos aldre.pdf - Folkhälsoarbete bland äldre http://www.fhi.se/shop/material_pdf/fhaldre.pdf - Folkhälsoarbete för äldre, varför och hur? http://www.fhi.se/shop/material_pdf/fharbeteforald re0401.pdf - Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r20056Al dredar0505.pdf - Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshandikappade http://www.fhi.se/shop/material_pdf/utemiljo04

Study activities

 • Lectures - 15 hours
 • Practical exercises - 8 hours
 • Small-group work - 17 hours
 • Project- and production work/artistic activities - 23 hours
 • Individual studies - 70 hours

Workload

 • Total workload of the course: 133 hours
 • Of which autonomous studies: 133 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Demonstrations and proficiency exams
 • Essays, reports, productions and portfolio

Teacher

 • Gustavson Mia
 • Sigfrids Ingmar
 • Arell-Sundberg Marina
 • Stenberg Taina

Examiner

Gustavson Maria

Home page of the course

https://arcada.itslearning.com/

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

Assessment methods

 • 2012-03-15 - Demonstrations and presentations
 • 2012-03-07 - Reports and productions

Kurs och studieplanssökning