Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The aim of the course is support competence
development
in client work and social services.

Learning outcomes

At the end of the course the student is
expected to
be able to

 • reflect on how you see and take into
  consideration
  children´s needs within pedagogical activities.
  -describe what social education means within
  daycare.
  -understand the meaning av of play for
  children.
 • plan, practice and evaluate pedagogical
  activities
  for children.
 • reflect on cooperation with families and
  other
  partners.
 • explain learning from the perspective of a
  child.

Course contents

Children´s learning
Play
Lifelong learning
Goal, means and methods
Quality and evaluation
Family cooperation
The child as a subject

Previous course names

Socialpedagogik i klientarbete (småbarnsfostran)5
sp

Recommended or required reading

LAGAR OCH STYRDOKUMENT
Lag om småbarnspedagogik
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/201 External link
80540

Lag om grundläggande utbildning
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/199 External link
80628

FN:s konvention om barnets rättigheter.
20.11.1989. Tillgänglig:
https://unicef.se/rapporter-och External link-
publikationer/barnkonventionen

Grunderna för planen för småbarnspedagogik
2018.
https://www.oph.fi/sites/default/files/document External link
s/grunderna-for-planen-
for-smabarnspedagogik-2018_0.pdf

Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014.
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och External link-
examina/grunderna-laroplanen-den-
grundlaggande-utbildningen

Lag om elev- och studerandevård 2013.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/201 External link
31287

LITTERATUR SOCIALPEDAGOGIK
Nivala, E. (2019). Sosiaalipedagogiikka: Kohti
inhimillisempää
yhteiskuntaa. [Helsinki]: Gaudeamus. Kap. 6 OCH
7

Molin, M. & Bolin A. (2018) Socialpedagogisk
handling: i teori och
praktik. Kap. 3
https://www.diva External link-
portal.org/smash/get/diva2:1247514/FULLTEXT01.p
df

LITTERATUR SMÅBARNSPEDAGOGIK
Hundeide, Karsten. 2006. Sociokulturella ramar
för barns utveckling: barns livsvärldar. Lund:
Studentlitteratur.

Juslin Eva & Davidsson Susanne. 2016. Det
resursstarka barnet - resursförstärkande
yrkespraxis för barn under skolåldern.
Tillgänglig:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7048-31-3 External link

Kaskela, M. & Kekkonen, M. 2007.
Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta; opas
varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Helsinki:
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus. Oppaita 63.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/7 External link
7944/OPA2006_063_Stakes.pdf?sequence=1

Lillemyr, Ole. 2013. Lek på allvar: en
spännande utmaning. Stockholm: Liber.

Williams Pia & Sheridan Sonja (red.). 2011.
Barns lärande i ett livslångt perspektiv.
Stockholm:
Liber.

Edfelt, D. (2019). Utmaningar i förskolan: Att
förebygga problemskapande
beteende (Andra upplagan.). Stockholm: Gothia
Fortbildning.

LITTERATUR GRUNDSKOLAN
Kurki, Leena, Nivala, Elina, Sipilä-Lähdekorpi,
Pirkko.2006. Sosiaalipedagoginen sosiaalityö
koulussa.Helsinki. Finn Lectura.

Kristiina Laitinen och Merja Hallantie:
Välbefinnande i morgondagens skola.Ramar för
utveckling av elevvården. Guider och handböcker
2012:4.
http://www.oph.fi/download/141854_Valbefinnande External link
_i_morgondagens_skola.pdf

Lehtinen, T. & Jakobsson-Lundin, J. 2016.
Psykologi
för klassrummet. Lärarförlaget.

Wallin, Aila. 2011. Sosiaalityö koulussa -
avaimia hyvinvointiin. Tietosanoma.Helsinki.

Study activities

 • Lectures - 20 hours
 • Practical exercises - 10 hours
 • Small-group work - 20 hours
 • Individual studies - 85 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Multiform education

Assessment methods

Exams (written-, oral-, home-)

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Passed tutorial participation
Passed written home exam

Teacher

 • Lohi Noora
 • Paakkonen Heikki
 • Söderström Eivor

Examiner

Lohi Noora

Group size

No limit

Assignments valid until

Until date 2021-10-25

The timetable of the course

17.3.2021-25.4.2021

Assessment methods

2021-04-22 - Exams

Course and curriculum search