Level/category

Professional studies

Teaching language

English

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

15 cr

Competency aims

The aim of the course is to develop the
student's
clinical
competence to improve her/his knowledge about
and
capacity
to act in the context of mental and open health
care.

Tämän kurssin tarkoituksena on kehittää
opiskelijan kliinistä osaamista ja lisätä
opiskelijan tietoja ja kykyä toimia
mielenterveyshoitotyössä ja
avoterveydenhuollossa.

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected
to be able to;

Theoretical competence:
Teoreettinen osaaminen
-Knows the structure of psychiatric health care
system
Omaa tietoa psykiatrisesta
terveydenhuoltojärjestelmästä

-Has knowledge about mental health and
disturbances in mental
health
Omaa tietoa mielenterveydestä ja eri
mielenterveyden häiriöistä

Competence to act in practical situations:
Osaaminen käytännön tilanteissa

-Understands the special aspects of the
processes
in mental
health care and has capacity to apply this
Ymmärtää psykiatrisen hoitoprosessin
ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä

-Is able to identify, meet and take care of
patients suffering from
different kind of mental problems and illnesses
Osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa erilaisista
psyykkisistä ongelmista ja sairauksista kärsiviä
potilaita

-Can participate in planning, realizing and
evaluation of patient
care, furthermore has capacity to create an
individual plan for
patient care
Pystyy osallistumaan hoidon suunnitteluun,
toteuttamiseen ja arviointiin sekä laatimaan
kirjallisen hoitosuunnitelman

-Understands the meaning of caring relationship,
furthermore has
capacity to use the self to promote patient's
mental health
Mieltää hoitosuhteen merkityksen ja pystyy
tietoisesti käyttämään omia taitojaan potilaan
terveyden edistämiseksi

Ethical competence:
Eettinen osaaminen
-Can apply ethical principles in psychiatric
context
Osaa soveltaa eettisiä periaatteita
psykiatriseen ympäristöön

-Is aware about own capacities and limits,
furthermore can use
counseling as a professional tool for self
development
Tiedostaa omat rajansa ja osaamistasonsa, sekä
pystyy hyödyntämään ohjausta oman ammatillisen
kasvun kehittämisessä

-Understands variations in the phenomena of
closeness and
distance in psychiatric care
Ymmärtää läheisyys/etäisyys ilmiön variaatioita
psykiatrisessa hoitotyössä

Learning outcomes for open care:
Oppimistavoitteet arvoterveydenhuollon
harjoittelujaksolle:

Theoretical competence:
Teoreettinen osaaminen:

integrate knowledge from different
sciences/courses such as
anatomy, physiology, pharmacology,
microbiology, pathology, internal medicine,
surgery as well as
nursing sciences and apply this knowledge in
open care units.
Osaa soveltaa tietoja eri tieteistä/kursseista
kuten anatomiasta, fysiologiasta,
farmakologiasta, mikrobiologiasta, patologiasta,
sisätaudeista, kirurgiasta ja hoitotieteestä
sekä osaa hyödyntää niitä avoterveydenhuollon
yksiköissä.

apply the knowledge to form a comprehensive
picture of the
care process in open care.
Osaa soveltaa tietoa kokonaiskuvan
muodostamiseksi avoterveydenhuollosta.

understand what resources are available to
health
professionals
when caring for patients with
need for care in open care.
understands the importance of health promotion
in
open care
and clients individual possibilities and
obstacles to maintain
his/hers own health
Ymmärtää terveydenhuollon ammattilaisten
käytettävissä olevat resurssit
avoterveydenhuollossa, ja ymmärtää terveyden
edistämisen merkityksen sekä potilaan/asiakkaan
yksilölliset mahdollisuudet omaan terveyteensä.

understands the importance of communication
during care both
in multiprofessional team and between client and
caregiver.
understands the difference between hospital and
open care and
is aware the means how to co-operate between
organizations.
Ymmärtää kommunikaation tärkeyden osana
moniammatillista työtä asiakkaan ja
hoitohenkilökunnan välillä, ja ymmärtää
avoterveydenhuollon ja sairaalan eron sekä on
tietoinen eri organisaatioiden yhteistyöstä.

Competence to act in practical situations:
Osaaminen käytännön tilanteissa:

possess basic nursing care skills needed in open
care.
Osaa keskeiset hoitotyön taidot
avoterveydenhuollossa.

apply the treatment process, for example, to
observe/assess,
analyze, plan and implement needed care in open
care.
Osallistuu hoitoprosesseihin, kuten esimerkiksi
seuraamalla/osallistumalla ja nalysoi,
suunnittelee ja soveltaa hoitoa
avoterveydenhuollossa.

meet the patient's underlying problems, needs,
and desires, and
increasingly see the patient´s whole
care picture.
Kohtaa potilaan kyseessä olevat ongelmat,
tarpeet ja toiveet sekä näkee potilaan
kokonaistilan.

be able to administer medications used in open
care and can
give guidance in medical use to clients.
Osaa annostella avoterveydenhuollon lääkkeitä ja
osaa ohjata potilaita lääkehoidossa.

can do documentation of care/ clients condition
on the way it is
done in the unit.
Osaa kirjata potilaan tilasta yksikön käytännön
mukaisesti.

Ethical competence:
Eettinen osaaminen:

be aware of their own level of competence and
seek guidance
when knowledge and skills are lacking.
On tietoinen omasta osaamisestaan ja pyytää
apua, kun omat tiedot/taidot eivät riitä.

follow the ethical guidelines for care.
Noudattaa hoitotyön eettisiä ohjeita.

understand the importance of confidentiality.
Ymmärtää salassapitovelvollisuuden.

understand the importance of ethics in
cooperation between
staff and client and family members.
Ymmärtää eettisen toiminnan tärkeyden
henkilökunnan, potilaan ja omaisten välillä.

Course contents

Practical training in psychiatric care 6 weeks, 9
credits.
Practical training in open care 4 weeks, 6
credits.

Prerequisites and co-requisites

Theoretical studies in psychiatric care,
furthermore theoretical
and practical studies from study year 1 and 2.
Medical

calculation exam must be valid according to
Arcada
instructions.

Study activities

Practical training - 405 hours

Workload

  • Total workload of the course: 405 hours
  • Of which autonomous studies: 405 hours
  • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
practical studies
and assignments related to the practical studies.

Teacher

  • Kielo Emilia
  • Mannevaara Pauleen
  • Savolainen Jari
  • Stenbäck Pernilla

Examiner

Savolainen Jari

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

Assessment methods

Date will be announced later - Reports and productions

Course and curriculum search