The course takes place in period

 • 1 (2019-08-01 to 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 to 2019-12-31)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

Målsättningen med kursen är att presentera och
diskutera olika typer av kvalitativa metoder,
dess bakgrund, syften och användning.

Learning outcomes

Studenten skall efter avlagd kurs kunna
identifiera problem, formulera ett syfte, välja
rätt kvalitativ undersökningsmetod och presentera
samt analysera empiriskt material.

Studenten skall efter avlagd kurs kunna formulera
syfte, utforma mätinstrument på basen av tidigare
kunskap, göra ett urval, koda- och analysera
insamlat data.

Course contents

Forskningsprocessen och kvalitativa metoder
såsom fokusgrupper, intervjuer, observationer,
praktikfall och "action research".

Forskningsprocessen och kvantitativa metoder
såsom till exempel: t-test, ANOVA,
korstabulering, korrelations- och
regressionsanalyser.

Prerequisites and co-requisites

Third year students

Recommended or required reading

Bryman, A. och Bell, E.(2005):Företagsekonomiska
forskningsmetoder, Liber
Statistisk verktygslåda- sammhällsvetenskaplig
orsaksanalys
med kvantitativa metoder, Göran Djurfeldt, Rolf
Larsson och Ola
Stjärnhagen, Studentlitteratur 2008, ISBN 978-91-
44-04147-
6,valda delar enligt examinators anvisningar.

Study activities

 • Lectures - 20 hours
 • Individual- and group instruction - 15 hours
 • Practical exercises - 15 hours
 • Individual studies - 85 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations (in time: deadlines!):
Examination 1 assignments
Examination 2 written exam or other extensiuve
final assignment
(examinations include written examination tests,
demonstrations and presentations, reports and
produktions, essays, and also presence at
specified occasions)

The examinations contribute to the final grade as
follows: ...

Teacher

 • Stenius Minna
 • Tigerstedt Christa

Examiner

Tigerstedt Christa

Group size

No limit (70 students enrolled)

Assignments valid until

Until date 2020-07-31

The timetable of the course

Tidtabell och innehåll diskuteras ingående på
första träffen!

Course enrolment period

2019-08-12 to 2019-09-08

Assessment methods

 • Date of examination will be announced later - Exams
 • Date will be announced later - Reports and productions
 • Date will be announced later - Other assignments
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2019-09-02 13:30 - 15:00 D4107-08 Metodik Kick off, kursintroduktion Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2019-09-09 13:15 - 14:45 E385 Metodik Stenius Minna
2019-09-16 13:15 - 14:45 E385 Metodik Stenius Minna
2019-09-24 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-09-27 14:00 - 16:00 B518 Metodik Tigerstedt Christa
2019-10-01 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-10-07 13:15 - 15:45 B522 Metodik Workshop, 5 poäng för deltagande på plats Tigerstedt Christa
2019-10-10 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-10-15 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-10-23 13:15 - 15:00 D4106 Metodik Agenda: allmänt om metodikkapitlet samt uppställning av examensarbetet, fallstudier och skrivbordsundersökningar Tigerstedt Christa
2019-10-24 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-11-01 09:00 - 10:30 E385 Metodik Stenius Minna
2019-11-01 12:30 - 15:00 B518 Metodik workshop, 5 poäng för deltagande på plats Tigerstedt Christa
2019-11-07 14:30 - 16:00 E385 Metodik Stenius Minna
2019-11-14 16:00 - 18:00 F143 Metodik/Methodology Exam Stenius Minna
2019-11-18 13:15 - 16:00 B518 Metodik workshop, 5 poäng för deltagande på plats Tigerstedt Christa
2019-12-02 16:00 - 18:00 D4106 Metodik/Methodology Omtentamen 1/ Re-exam 1 Stenius Minna
2019-12-18 13:00 - 15:00 D4107-08 Metodik/Methodology Omtentamen 2/ Re-exam 2 Stenius Minna

Course and curriculum search