Level/category

General studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The overall aim of the course is that the student
knows the basic and scientific range of
inspirational working models and rehabilitation for
older adults.

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected to
see her/himself as a sociocultural inspiration in
elderly care.

Course contents

Aims for this course are that student can
- support and inspire older people to creative
activities in every day life
- use different methods in every day contact and
work with older people, e.g methods in
communication, reminiscence, networking
- meet older people with respect both individually
and in groups
- plan and lead activities in group for older
people
- show trial in scientific data collection,
handling and writing
- seek, use and handle actual scholarly reports
from a interdisciplinary perspective
- can present activities for older people
can write an individual scientific report

Prerequisites and co-requisites

none

Recommended or required reading

Reference Literature:
Andersson,L.(red.) 2002. Socialgerontologi.
Studentlitteratur. Lund
Almberg,B. 1994. Fånga stunden. Liber.
Stockholm
Atchley, R.C. 2004. Social forces and aging: an
introduction to social gerontology.
Wadsworth. Belmont.
Dehlin, O & al. 2000. Gerontologi. Åldrandet i
ett biologiskt, psykologiskt och socialt
perspektiv. Del 1. Natur och kultur. Falköping
Eliasson, R. 2000. Omsorgens skiftningar.
Begreppet, vardagen, politiken, forskningen.
Studentlitteratur. Lund
Ellström, E & Ekholm,B & Ellström P-E. 2003.
Verksamhetskultur och lärande. Om
äldreomsorgen som lärandemiljö.
Studentlitteratur. Lund
Erwin,K.T.1996. Group techniques for aging
adults:putting geriatric skills enhancement
into practice. Taylor&Francis.
Washington D.C
Hagberg & Rantanen, T. 2004. Den åldrande
människans psykologi. Ett
livsloppsperspektiv. Studentlitteratur, Lund.
Heap, K. 1995. Samtal med äldre. Del 1. Liber.
Stockholm
Heikkinen, E & Marin, M. (toim) 2002. Vanhuuden
voimavarat. Tammi. Del 2. Helsinki
Kurki, L. 2007. Innostava vanhuus. Finn
Lectura.
Suomi, a & Hakonen, S. 2008. Kuluerästä
voimavaraksi. Sosiokulttuurinen
puheenvuoro ikääntymiskysmyksiin.. PS-kustannus.
Jyväskylä
Tornstam. L. 1998. Åldrandets socialpsykologi.
Rabén-Prisma. Del 2. Stockholm
Thorslund, M & Wånell, S-E. 2006. Åldrandet och
äldreomsorgen. Studenlitteratur. Lund
Uutela, A & Ruuth, J-E. 1994. Muuttuva vanhuus.
Gaudeamus. Tampere
Vaarama, M & Hakkarainen, A & Laaksonen,S. 1999.
Åldersbarometern 1998. Social- och
hälsovårdsministeriets rapporter 1999:3.
Helsingfors
Winqvist, M. 1999. Den åldrande familjen. Om
vuxna barn och deras hjälpbehövande föräldrar
Öberg, P. 2003. Livet som berättelse. Om
biografi och åldrande. Acta Universitatis
Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala
Dissertations from the Faculty of Social Siences
62
Öberg, P. 1998. Åldrandet i
livshistorieperspektiv. Social forskning 3: 13-15
Öberg, P. 2001. Ålderism hos de alder. Äldre i
centrum 15 (3)
Öberg, P. 2002. Livslopp i förändring. I L
Andersson (Red) Socialgerontologi (s 44-
63). Studentlitteratur. Lund
Öberg. P. 2005. Den åldrande kroppen.
Samhälleliga bilder och äldres egna
erfarenheter. I E Jeppsson Grassman & L-C. Hydén
(Red.) Kropp, livslopp och åldrande.
Studentlitteratur. Lund
Öberg, P. 2003. Bakom hotbilder och
solskenshistorier. Våra attityder till äldre – i
siffror. Äldre i centrum 16 (3)
Öberg, P. 2004. Äldres sexualitet – en del av
det goda åldrandet. Äldre i centrum 16 (3)
Öberg, P. 2005. Åldrandet i ett föränderligt
samhälle – en utmaning för sociologisk forskning.
Sociologisk forskning 3: 19-26

Reports:
Healthy Ageing – a challenge for Europe, The
Swedish National Institute for Public Health. R
2006: 29 www.healthyageing.nu External link

FYSS 2008: www.fyss.se External link

Publikationer: Folkhälsoinstitutet i Sverige.
www.fhi.se External link
- Multisjuklighet och demens – vad kan
förebyggas?
- Bättre hälsa hos äldre
http://www.fhi.se/shop/material_pdf/battrehalsahos External link
aldre.pdf
- Folkhälsoarbete bland äldre
http://www.fhi.se/shop/material_pdf/fhaldre.pdf External link
- Folkhälsoarbete för äldre, varför och hur?
http://www.fhi.se/shop/material_pdf/fharbeteforald External link
re0401.pdf
- Hälsoutveckling och hälsofrämjande
insatser på äldre dar
http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r20056Al External link
dredar0505.pdf
- Utemiljöns betydelse för äldre och
funktionshandikappade
http://www.fhi.se/shop/material_pdf/utemiljo04 External link

Study activities

 • Lectures - 15 hours
 • Practical exercises - 8 hours
 • Small-group work - 17 hours
 • Project- and production work/artistic activities - 23 hours
 • Individual studies - 70 hours

Workload

 • Total workload of the course: 133 hours
 • Of which autonomous studies: 133 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Demonstrations and proficiency exams
 • Essays, reports, productions and portfolio

Teacher

 • Gustavson Mia
 • Sigfrids Ingmar
 • Arell-Sundberg Marina
 • Stenberg Taina

Examiner

Gustavson Maria

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

Assessment methods

 • 2012-03-15 - Demonstrations and presentations
 • 2012-03-07 - Reports and productions

Course and curriculum search